Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2011, 625Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 december 2011, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) (Stb. 2011, 557)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 december 2011, directie Wetgeving, nr. 5718621/11/6;

Gelet op artikel II van de wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) (Stb. 2011, 557);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) (Stb. 2011, 557) treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de eenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op het notarisambt die bewerkstelligt dat een notaris aan de inspecteur of ontvanger van de Belastingdienst, de rechter-commissaris, officier van justitie of opsporingsambtenaar op diens verzoek of vordering bepaalde gegevens dient te verschaffen ten aanzien van betalingen die zijn verricht via de derdengeldenrekening van de notaris. Gezien het belang voor de rechtshandhaving van een spoedige inwerkingtreding, wordt ten aanzien van de lengte van de invoeringstermijn afgeweken van de hoofdregel hieromtrent in het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven