Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Stb. 2011, 401)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 oktober 2011, nr. WJZ/335314 (6291), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Stb. 2011, 401);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2011.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 oktober 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de vierde november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Stb. 2011, 401) treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2011. Hiermee wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden en de vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving. Met de terugwerkende kracht wordt aangesloten bij het moment waarop de Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Stb. 2011, 371) in werking is getreden. De maatschappelijke stage is vanaf 2007 gefaseerd ingevoerd, waarbij wettelijke verankering per 1 augustus 2011 steeds voor betrokken partijen het einddoel is geweest. De wet stelt de maatschappelijke stage verplicht voor leerlingen die met ingang van het schooljaar 2011–2012 zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs. Omdat het besluit nadere invulling geeft aan de wet (waaronder de bekostiging van de maatschappelijke stage) zou latere inwerkingtreding van het besluit de scholen en de leerlingen onevenredig benadelen, hogere uitvoeringslasten met zich meebrengen en leiden tot onduidelijkheid bij alle betrokkenen in het onderwijsveld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven