Besluit van 27 mei 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 en wijziging van het besluit van 27 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810) en enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130) (Stb. 203)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 mei 2011, nr. WJZ / 11068842;

Gelet op artikel 64 van de Handelsregisterwet 2007 en artikel VII van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 2

In artikel 2 van het besluit van 27 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810) en enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130) (Stb. 203) vervallen «, L» en «, D».

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 mei 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de vijftiende juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met betrekking tot de publicatietermijn van dit inwerkingtredingsbesluit wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. Het in werking treden van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 is onlosmakelijk verbonden met de inwerkingtreding van artikel 14, eerste lid, onderdeel a van de Handelsregisterwet 2007. Dat onderdeel treedt op 1 juli in werking. Onderdeel a van artikel 11, eerste lid, op een later tijdstip in werking laten treden, kan niet zonder onevenredig grote lasten voor de uitvoering door de Kamers van Koophandel. Dit is een uitzonderingsgrond onder het Kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten.

Voorts wordt de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L, en artikel II, onderdeel D, van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130) ongedaan gemaakt. Deze artikelen brengen wijzigingen aan in de grondslag voor technische codes over het meten van het transport van elektriciteit en gas die door de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) worden vastgesteld. Er zijn echter nog wijzigingsvoorstellen voor de technische codes aanhangig waarover de NMa na 1 juli 2011 zal besluiten en die raken aan de grondslag die met deze artikelen wordt gewijzigd. Om deze reden is het bij nader inzien onwenselijk om per 1 juli 2011 de grondslag voor de technische codes aan te passen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven