Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat tengevolge van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een aantal bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Wet milieubeheer kan komen te vervallen en dat uit de evaluatie van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten en uit de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse emissieautoriteit is gebleken dat enige verduidelijking en vereenvoudiging in hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer nodig is en voorts dat dit hoofdstuk enige aanvulling behoeft in verband met proefprojecten voor de opslag van CO2 en met wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Hoofdstuk 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tweede, vijfde, zesde en zevende lid vervallen.

b. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

2. De artikelen 2.4, 2.6, 2.8, voor wat betreft de aanduiding «1.» voor het eerste lid, het tweede lid en het derde lid, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, derde lid, 2.16b en 2.16c vervallen.

3. In artikel 2.5 wordt «broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties» vervangen door: broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden.

4. Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tweede lid vervalt.

b. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

5. Artikel 2.16, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden:

Dit vertrouwelijk karakter kan voortvloeien uit de aard van de gegevens, dan wel uit het feit dat personen deze aan de bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, hebben verstrekt onder het beding dat zij als vertrouwelijk zullen gelden.

B

Hoofdstuk 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 16.1 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid worden in de alfabetische rangorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

toegewezen eenheid:

eenheid als bedoeld in artikel 2, onder e, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (AAU);

verwijderingseenheid:

eenheid als bedoeld in artikel 2, onder r, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (RMU).

b. In het vierde lid vervalt in de omschrijving van het begrip «emissieverslag»: , eerste lid, onder b,.

2. Artikel 16.2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het vierde lid wordt «krachtens het tweede lid» telkens vervangen door: krachtens artikel 16.1, tweede lid,.

b. Het vijfde lid vervalt.

c. Het zesde en zevende lid worden genummerd vijfde en zesde lid.

d. In het vijfde lid (nieuw), eerste volzin, vervalt: «en vijfde».

e. In het zesde lid (nieuw) wordt «vierde, vijfde en zesde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid.

3. Na artikel 16.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16.2a

 • 1. Deze afdeling is, met uitzondering van paragraaf 16.2.1.3, mede van toepassing op het transport van CO2 (CCS).

 • 2. Voor de toepassing van deze afdeling op het transport van CO2 (CCS) wordt onder «degene die de inrichting drijft» verstaan: de natuurlijke persoon of de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die de transportactiviteit verricht of heeft verricht, regelt of heeft geregeld, of aan wie een doorslaggevende economische zeggenschap over het technisch functioneren van die activiteit is overgedragen, met inbegrip van de houder van een vergunning.

4. Artikel 16.7 komt te luiden:

Artikel 16.7

Het bestuur van de emissieautoriteit beslist binnen vier maanden op de aanvraag om een vergunning.

5. In artikel 16.10, eerste lid, wordt «de houder van de vergunning» vervangen door: de aanvrager.

6. Na artikel 16.11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16.11a

 • 1. De vergunninghouder bepaalt en registreert gedurende ieder kalenderjaar de jaarvracht, het brandstofverbruik en het grondstofgebruik overeenkomstig het voor de betrokken inrichting geldende monitoringsplan.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot:

  • a. andere personen dan de vergunninghouder krachtens artikel 16.5, eerste lid, die bij de uitvoering van het monitoringsplan zijn betrokken;

  • b. de bepaling en de registratie van de jaarvracht, het brandstofverbruik en het grondstofgebruik, bedoeld in het eerste lid;

  • c. de kwaliteitsborging van meetvoorzieningen en de interne bedrijfsprocedures of bedrijfsorganisatie met het oog op de meting, monitoring en registratie van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het melden van een verandering, anders dan bedoeld in artikel 16.5, eerste lid, onder b of c, en een tijdelijke afwijking van het monitoringsplan.

 • 4. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een verandering of afwijking als bedoeld in het derde lid, voordat zij ten uitvoer wordt gebracht, de goedkeuring behoeft van het bestuur van de emissieautoriteit.

 • 5. Indien toepassing is gegeven aan het vierde lid, kan het bestuur van de emissieautoriteit goedkeuring onthouden indien dit naar zijn oordeel nodig is in het belang van de goede werking van het systeem van handel in emissierechten.

7. Artikel 16.12 komt te luiden:

Artikel 16.12

 • 1. De vergunninghouder dient met betrekking tot ieder kalenderjaar bij het bestuur van de emissieautoriteit voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar een emissieverslag in. Dit emissieverslag gaat vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke deskundige, waarin de resultaten worden weergegeven van een door hem uitgevoerde beoordeling van het verslag overeenkomstig artikel 16.14, eerste en derde lid.

 • 2. In het emissieverslag worden voor de inrichting, alsmede voor elke broeikasgasinstallatie die zich in de inrichting bevindt, met betrekking tot het kalenderjaar waarop het verslag betrekking heeft, vermeld:

  • a. de jaarvracht, het brandstofverbruik en het grondstofgebruik en de wijze waarop deze zijn bepaald en geregistreerd;

  • b. de veranderingen van het monitoringsplan die hebben plaatsgevonden;

  • c. de gevallen waarin van het monitoringsplan is afgeweken, de redenen daarvoor en de wijze waarop het meten en registreren van de emissies in die gevallen heeft plaatsgevonden.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot het emissieverslag.

 • 4. Eisen die krachtens het derde lid worden gesteld, voldoen in elk geval aan de richtsnoeren die de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld op grond van artikel 14, derde lid, van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten.

8. In artikel 16.13, eerste lid, wordt «houder van de vergunning» vervangen door: vergunninghouder.

9. Artikel 16.19 wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

b. De tweede volzin van het eerste lid (nieuw) komt te luiden:

Deze draagt ervoor zorg dat het monitoringsplan wordt nageleefd.

c. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De vergunninghouder meldt aan het bestuur van de emissieautoriteit een verandering van naam of adres van de houder van de vergunning of, indien dit een ander is, van degene die de inrichting drijft.

10. Artikel 16.20 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het bestuur van de emissieautoriteit kan aan een vergunning voorschriften verbinden, indien dit naar zijn oordeel nodig is in het belang van de goede werking van het systeem van handel in emissierechten. Aan een vergunning verbonden voorschriften kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

b. In het derde lid wordt «artikel 16.12, eerste lid, onder d» vervangen door: artikel 16.19, tweede lid.

11. Artikel 16.20b, tweede en derde lid, komt te luiden:

 • 2. De verplichting, bedoeld in artikel 16.12, blijft, voor wat betreft het kalenderjaar waarin de beschikking tot intrekking van de vergunning van kracht is geworden, na intrekking van de vergunning op de laatste houder daarvan rusten, totdat aan die verplichting is voldaan.

 • 3. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de intrekking van een vergunning.

12. Artikel 16.22 vervalt.

13. Artikel 16.32 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel a vervalt de zinsnede «voor 1 september van het betrokken kalenderjaar».

2°. De onderdelen b en d vervallen.

3°. Onderdeel c wordt geletterd b.

4°. De puntkomma aan het slot van onderdeel b (nieuw) wordt vervangen door een punt.

b. In het zesde lid vervalt de zinsnede: «of naar verwachting in werking zal worden gesteld».

14. Artikel 16.33 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Verzoeken om toewijzing van broeikasgasemissierechten als bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, worden in behandeling genomen op het moment dat de betrokken inrichting feitelijk in werking is gesteld.

b. Het derde en vierde lid vervallen.

c. Het vijfde lid wordt vernummerd tot derde lid.

d. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 3. Onze Ministers nemen het besluit, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, uiterlijk twaalf weken nadat het betrokken verzoek in behandeling is genomen.

15. Artikel 16.35 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt «artikel 40 of 46 van de EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: artikel 46 van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

b. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voorzover het betrokken nationale toewijzingsbesluit daarin voorziet, verleent het bestuur van de emissieautoriteit voor een inrichting als bedoeld in artikel 16.25, tweede lid, onder a, het aantal broeikasgasemissierechten dat aan die inrichting is toegewezen in het besluit, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid. Het eerste lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. De verlening vindt plaats overeenkomstig artikel 48 van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

c. Het derde lid vervalt.

16. Artikel 16.37a, derde lid, vervalt.

17. Artikel 16.38 vervalt.

17a. Het opschrift van afdeling 16.2.3 komt te luiden:

AFDELING 16.2.3. DE OVERGANG VAN BROEIKASGASEMISSIERECHTEN EN ANDERE EENHEDEN

18. Artikel 16.42a wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste en tweede lid wordt «emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties» vervangen door: emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden.

b. In het tweede lid wordt «EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

19. Het opschrift van afdeling 16.2.4. komt te luiden:

AFDELING 16.2.4. REGISTRATIE VAN BROEIKASGASEMISSIERECHTEN EN ANDERE EENHEDEN

20. In artikel 16.43, zesde lid, wordt «emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties» vervangen door: emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden.

21. Artikel 16.44 wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

b. In het eerste lid (nieuw) wordt «emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties» vervangen door: emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden.

c. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. in afwijking van het eerste lid is niet toegestaan het bezit van:

  • a. voorlopige gecertificeerde emissiereducties als bedoeld in artikel 2, onder s, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (tCER);

  • b. lange-termijn gecertificeerde emissiereducties als bedoeld in artikel 2, onder t, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (lCER).

22. Artikel 16.46 komt te luiden:

Artikel 16.46

 • 1. Het overbrengen van toegewezen eenheden naar een volgende planperiode is toegestaan.

 • 2. Het overbrengen van emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties en verwijderingseenheden naar een volgende planperiode is niet toegestaan.

23. Artikel 16.49 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef van het tweede lid wordt «de artikelen 16.6 tot en met 16.22» vervangen door «de artikelen 16.2, vierde, vijfde en zesde lid, en 16.6 tot en met 16.21» en wordt «artikel 16.12, derde lid» vervangen door: artikel 16.12, vierde lid.

b. In het tweede lid, de onderdelen a en b, wordt «artikel 16.12, eerste lid, onder a en b, onder 1°, en tweede lid, onder b» vervangen door: artikel 16.11a, eerste lid, en tweede lid, onder b, artikel 16.12, tweede lid, onder a en b.

b1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «de emissieautoriteit kan, indien bij toepassing van artikel 16.17 gegevens ambtshalve worden vastgesteld, bepalen» vervangen door: de emissieautoriteit, indien bij toepassing van artikel 16.17 gegevens ambtshalve worden vastgesteld, kan bepalen.

c. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het bestuur van de emissieautoriteit deelt aan de houder van de vergunning mee het aantal NOx-emissierechten dat per kalenderjaar ten hoogste mag worden overgedragen.

24. In artikel 16.51, vierde lid, wordt «onder c» telkens vervangen door: onder d.

C

Artikel 18.6a wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «artikel 16.12, tweede lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, artikel 16.12, tweede lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid» wordt vervangen door: artikel 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, artikel 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid.

2. Na de zinsnede «artikel 16.14, artikel 16.14, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» wordt ingevoegd: artikel 16.19, artikel 16.19 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, artikel 16.20b, tweede en derde lid, artikel 16.20b, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,.

D

Artikel 18.16a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «16.12, tweede lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, 16.12, tweede lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid» wordt vervangen door: 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.12, eerste, tweede en derde lid, 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid.

2. Na de zinsnede «16.14, 16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» wordt ingevoegd: 16.19, 16.19 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.20b, tweede en derde lid, 16.20b, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,.

E

In artikel 19.7, vierde lid, vervalt: , onder b.

F

In artikel 21.6, vierde lid, wordt «16.12, tweede lid, in verbinding met 16.49, tweede lid» vervangen door: 16.11a, in verbinding met 16.49, tweede lid, 16.12, in verbinding met 16.49, tweede lid.

ARTIKEL II

In artikel 1a, onderdeel 1°, van de Wet op de economische delicten wordt de zinsnede met betrekking tot de Wet milieubeheer als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «16.12, derde lid, 16.12, derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid» wordt vervangen door: 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.12, eerste, tweede en derde lid, 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid.

2. Na de zinsnede «16.14, 16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» wordt ingevoegd: 16.19, 16.19 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.20b, tweede en derde lid, 16.20b, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,.

ARTIKEL IIA

 • 1. Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de voorbereiding en totstandkoming van de beschikking op een verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 16.32 van de Wet milieubeheer, dat voor of op 1 september 2010 is ingediend.

 • 2. Verzoeken om toewijzing van broeikasgasemissierechten als bedoeld in 16.32 van de Wet milieubeheer, die na 1 september 2010 zijn ingediend, worden eerst in behandeling genomen nadat de beschikkingen op de verzoeken, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk zijn geworden. De na 1 september 2010 ingediende verzoeken worden in behandeling genomen in volgorde van de tijdstippen waarop de betrokken inrichtingen feitelijk in werking zijn gesteld.

 • 3. Indien een verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten als bedoeld in het eerste en tweede lid overeenkomstig artikel 16.32, vierde lid, van de Wet milieubeheer geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kunnen voor de betrokken inrichting, indien gedurende de betrokken planperiode broeikasgasemissierechten voor toewijzing broeikasgasemissierechten beschikbaar komen, ambtshalve broeikasgasemissierechten toegewezen worden. De ambtshalve toewijzing van deze broeikasgasemissierechten vindt plaats in volgorde van de tijdstippen waarop de betrokken inrichtingen feitelijk in werking zijn gesteld, ongeacht of het oorspronkelijke verzoek voor, op of na 1 september 2010 is ingediend.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet handel in emissierechten II.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 mei 2011

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de vijftiende juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 197

Naar boven