Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 2011, 274Wet

Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 7 april 2011, Stb. 208;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 19 mei 2011

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Uitgegeven de veertiende juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (incidentele suppletoire begroting samenhangende met de departementale herindeling)

Departementale suppletore begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van 19 mei 2011, Stb. 274

Begroting 2011

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB*

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 392 314

727 867

 

50 000

0

               
 

Beleidsartikelen

 

10 557 626

670 541

     
               

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

95 996

118 957

 

0

– 688

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

662 025

708 971

1 149

0

55 195

0

3

Versterkte Europese samenwerking

6 852 756

7 021 734

609 669

0

20 155

 

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

636 054

731 323

20 483

0

103 289

0

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

670 816

1 438 840

 

0

– 160 198

 

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

115 465

447 466

 

0

24 276

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

26 939

25 980

38 450

0

959

0

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

28 622

64 355

790

0

– 988

 
               
 

Niet-beleidsartikelen

 

834 688

57 326

     
               

9

Geheim

pm

pm

 

pm

pm

 

10

Nominaal en onvoorzien

54 261

54 261

 

0

8 000

 

11

Algemeen

775 626

780 427

57 326

0

0

0

X Noot
*

ISB: Incidentele Suppletoire Begroting


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 609 V