Wet van 28 januari 2011 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten «Rijksgebouwendienst» en «Huurcommissie» met betrekking tot Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negentiende april 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

Begrotingsstaat (XVIII) behorend bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 181

Begroting 2011

Wonen, Wijken en Integratie (XVIII)

(bedragen x € 1 000)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Totaal

3 080 952

3 153 726

436 954

     
 

Beleidsartikelen

 

3 127 224

436 954

01

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

4 289

4 539

0

02

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

57 988

84 850

91

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 612 253

2 629 450

377 569

04

Integratie niet-westerse migranten

345 548

351 548

58 937

05

Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie

15 911

12 212

0

06

Rijkshuisvesting

44 625

44 625

357

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

26 502

0

95

Algemeen

772

22 336

0

96

Onverdeeld

– 434

4 166

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 181

Begroting 2011

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(bedragen x € 1 000)

 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01 Rijksgebouwendienst

1 352 210

1 350 773

1 437

02 Huurcommissie

22 844

23 879

– 1 035

(bedragen x € 1 000)

 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

01 Rijksgebouwendienst

742 190

484 000

02 Huurcommissie

1 372

1 372


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 500 XVIII

Naar boven