Wet van 28 januari 2011, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Waddenfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Waddenfonds;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst «Nederlandse Emissieautoriteit» met betrekking tot Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eerste april 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

Departementale begrotingsstaat (XI) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 157

Begroting 2011

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(x € 1 000)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Totaal

 

1 118 905

35 067

     
 

Beleidsartikelen

 

754 912

1 816

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

37 759

43 181

934

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

77 616

163 309

0

03

Klimaatverandering en luchtkwaliteit

70 105

97 080

0

04

Duurzaam produceren

17 395

136 370

0

05

Vervallen

0

0

0

06

Risicobeleid

47 846

61 396

0

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

9 071

101 795

0

08

Vervallen

0

0

0

09

Handhaving en toezicht

48 154

48 154

882

10

Leefomgevingskwaliteit

132 715

103 627

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

363 993

33 251

91

Algemeen

359 670

331 208

33 251

92

Nominaal en onvoorzien

32 785

32 785

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 157

Begroting 2011

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(x € 1 000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01 Nederlandse Emissieautoriteit

6 587

6 587

0

(x € 1 000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

01 Nederlandse Emissieautoriteit

1 680

1 400

Begrotingsstaat van het Waddenfonds behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 157

Begroting 2011

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(x € 1000)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Beleidsartikel

   
     

01

Waddenfonds

36 515

80 478

33 878

     
 

Subtotaal

 

80 478

33 878

     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2010)

 

0

0

     
 

Subtotaal

 

80 478

33 878

     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar (2011)

 

0

0

     
 

TOTAAL

 

80 478

33 878


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 500 XI

Naar boven