Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, indien deze tot wet wordt verheven, te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 maart 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31 374) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel E, vervalt.

B

Artikel I, onderdeel J, artikel 26ab, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het eerste tot en met vierde lid tot tweede tot en met vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 1. Een netbeheerder verzamelt uitsluitend meetgegevens betreffende afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, indien:

  • a. dit noodzakelijk is voor de taken van de leverancier met betrekking tot:

   • 1°. het verstrekken van informatie inzake het verbruik van elektriciteit op grond van artikel 95lb,

   • 2°. facturering,

   • 3°. verhuizingen,

   • 4°. wisselingen van leverancier,

  • b. dit noodzakelijk is voor de taken van de netbeheerder, genoemd in artikel 16, eerste lid of

  • c. deze gegevens op basis van het tweede tot en met vijfde lid verstrekt worden.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «In afwijking van het eerste lid» vervangen door: In afwijking van het tweede lid.

C

Artikel I, onderdeel J, artikel 26ac, wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Een netbeheerder leest meetgegevens van een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting die ten minste voldoet aan de krachtens artikel 95la, eerste lid, gestelde eisen, niet op afstand uit indien de afnemer hierom verzoekt.

D

Artikel I, onderdeel J, artikel 26ad, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, aanhef, tweede en derde lid, wordt «de beschikking krijgt over een geïnstalleerde meetinrichting» vervangen door: een meetinrichting ter beschikking wordt gesteld.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Indien een meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking is gesteld ingevolge het eerste lid, onderdeel a, of het tweede lid en deze meetinrichting is geïnstalleerd, is de desbetreffende afnemer aan de desbetreffende netbeheerder een vergoeding verschuldigd in verband met de meerkosten.

3. In het zevende lid wordt «en die meetinrichting niet door de betreffende netbeheerder ter beschikking is gesteld, betaalt die netbeheerder aan die ander een overnamevergoeding» vervangen door: , betaalt de betreffende netbeheerder aan die ander een vergoeding.

4. In het achtste lid wordt «de overnamevergoeding vastgesteld» vervangen door: de vergoeding als bedoeld in het zevende lid vastgesteld, die voor verschillende situaties verschillend kan worden vastgesteld.

5. Het tiende lid komt te luiden:

 • 10. Indien een meetinrichting als bedoeld in artikel 95la, eerste lid, door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, kan een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, deze meetinrichting weigeren. In dat geval wordt door de netbeheerder een niet op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking gesteld.

E

Artikel I, onderdeel J, artikel 26ae, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «in een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode, elke afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, voor elke aansluiting de beschikking krijgt over» vervangen door: in een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode, een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, de beschikking krijgt over».

2. In het tweede lid, aanhef, derde en vierde lid wordt «de beschikking krijgt over een meetinrichting» vervangen door: binnen een redelijke termijn een meetinrichting ter beschikking wordt gesteld.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Indien een meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking is gesteld ingevolge het derde of vierde lid en de ter beschikking gestelde meetinrichting is geïnstalleerd, is de desbetreffende afnemer aan de desbetreffende netbeheerder een vergoeding verschuldigd in verband met de meerkosten.

4. In het achtste lid wordt «en die meetinrichting niet door de betreffende netbeheerder ter beschikking is gesteld, betaalt die netbeheerder aan die ander een overnamevergoeding» vervangen door: , betaalt de betreffende netbeheerder aan die ander een vergoeding.

5. In het negende lid wordt «de overnamevergoeding vastgesteld» vervangen door: de vergoeding als bedoeld in het achtste lid vastgesteld, die voor verschillende situaties verschillend kan worden vastgesteld.

6. Het elfde lid komt te luiden:

 • 11. Indien een meetinrichting als bedoeld in artikel 95la, eerste lid, door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, kan een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, deze meetinrichting weigeren. In dat geval wordt door de netbeheerder een niet op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking gesteld.

F

Artikel I, onderdeel J, artikel 26ah, komt te luiden:

Artikel 26ah

De artikelen 26ab en 26ac, eerste lid, zijn niet van toepassing met betrekking tot afnemers die niet beschikken over een op afstand uitleesbare meetinrichting of die beschikken over een op afstand uitleesbare meetinrichting die niet op afstand wordt uitgelezen.

G

In artikel I, onderdeel K, artikel 30a, onderdeel b, wordt «artikel 26ab, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 26ab, tweede en derde lid.

H

Aan het slot van artikel I, onderdeel Q, artikel 53, wordt een zinsnede ingevoegd, luidende: , waaronder in ieder geval regels over de verantwoording in de toelichting op de jaarrekening over het voldoen aan de voorwaarden die krachtens dit hoofdstuk zijn vastgesteld.

Ha

In artikel I, onderdeel Q, artikel 54, eerste lid, wordt na «de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard» ingevoegd: , waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat:

 • a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en

 • b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer

verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer.

I

Artikel I, onderdeel R, vervalt.

J

In artikel I wordt na onderdeel V een onderdeel toegevoegd, luidende:

Va

Aan artikel 95b wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 11. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over het beperken van de levering van elektriciteit. Deze regels bepalen in elk geval wanneer en onder welke voorwaarden de levering van elektriciteit kan worden beperkt.

K

Artikel I, onderdeel W, artikel 95cb, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt «, alsmede van de overeenkomstig artikel 16b, tweede lid, gefactureerde tarieven,»

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Een leverancier draagt per periode de overeenkomstig het eerste lid gefactureerde of te factureren bedragen af aan de desbetreffende netbeheerder.

3. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de omvang en het moment van de afdracht, bedoeld in het vijfde lid, ten behoeve van een gelijkmatige afdracht aan de netbeheerders.

L

Artikel II, onderdeel E, artikel 13b, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het eerste tot en met vierde lid tot tweede tot en met vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 1. Een netbeheerder verzamelt uitsluitend meetgegevens betreffende afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, indien:

  • a. dit noodzakelijk is voor de taken van de leverancier met betrekking tot:

   • 1°. het verstrekken van informatie inzake het verbruik van gas op grond van artikel 42b,

   • 2°. facturering,

   • 3°. verhuizingen,

   • 4°. wisselingen van leverancier,

  • b. dit noodzakelijk is voor de taken van de netbeheerder, genoemd in artikel 10, eerste tot en met derde en vijfde lid of

  • c. deze gegevens op basis van het tweede tot en met vijfde lid verstrekt worden.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «In afwijking van het eerste lid» vervangen door: In afwijking van het tweede lid.

M

Artikel II, onderdeel E, artikel 13c, wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Een netbeheerder leest meetgegevens van een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, die beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting die ten minste voldoet aan de krachtens artikel 43, eerste lid, gestelde eisen, niet op afstand uit indien de afnemer hierom verzoekt.

N

Artikel II, onderdeel E, artikel 13d, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, aanhef, tweede en derde lid, wordt «de beschikking krijgt over een geïnstalleerde meetinrichting» vervangen door: een meetinrichting ter beschikking wordt gesteld.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Indien een meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking is gesteld ingevolge het eerste lid, onderdeel a of het tweede lid en deze meetinrichting is geïnstalleerd, is de desbetreffende afnemer aan de desbetreffende netbeheerder een vergoeding verschuldigd in verband met de meerkosten.

3. In het zevende lid wordt «en die meetinrichting niet door de betreffende netbeheerder ter beschikking is gesteld, betaalt die netbeheerder» vervangen door: , betaalt de betreffende netbeheerder.

4. In het achtste lid wordt «de overnamevergoeding vastgesteld» vervangen door: de vergoeding als bedoeld in het zevende lid vastgesteld, die voor verschillende situaties verschillend kan worden vastgesteld.

5. Het tiende lid komt te luiden:

 • 10. Indien een op afstand uitleesbare meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, kan een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, deze meetinrichting weigeren. In dat geval wordt door de netbeheerder een niet op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking gesteld.

O

Artikel II, onderdeel E, artikel 13e, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «in een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode, elke afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, voor elke aansluiting de beschikking krijgt over» vervangen door: in een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode, een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, de beschikking krijgt over».

2. In het tweede lid, aanhef, derde en vierde wordt «de beschikking krijgt over een meetinrichting» vervangen door: binnen een redelijke termijn een meetinrichting ter beschikking wordt gesteld.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Indien een meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking is gesteld ingevolge het derde of vierde lid en de ter beschikking gestelde meetinrichting is geïnstalleerd, is de desbetreffende afnemer aan de desbetreffende netbeheerder een vergoeding verschuldigd in verband met de meerkosten.

4. In het achtste lid wordt «en die meetinrichting niet door de betreffende netbeheerder ter beschikking is gesteld, betaalt die netbeheerder aan die ander een overnamevergoeding» vervangen door: , betaalt de betreffende netbeheerder aan die ander een vergoeding.

5. In het negende lid wordt «de overnamevergoeding vastgesteld» vervangen door: de vergoeding als bedoeld in het achtste lid vastgesteld, die voor verschillende situaties verschillend kan worden vastgesteld.

6. Het elfde lid komt te luiden:

 • 11. Indien een op afstand uitleesbare meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, kan een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, deze meetinrichting weigeren. In dat geval wordt door de netbeheerder een niet op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking gesteld.

P

Artikel II, onderdeel E, artikel 13h, komt te luiden:

Artikel 13h

De artikelen 13b en 13c, eerste lid, zijn niet van toepassing met betrekking tot afnemers die niet beschikken over een op afstand uitleesbare meetinrichting of die beschikken over een op afstand uitleesbare meetinrichting die niet op afstand wordt uitgelezen.

Q

In artikel II, onderdeel F, artikel 21, wordt na «eerste lid» een zinsnede ingevoegd, luidende: , waaronder in ieder geval regels over de verantwoording in de toelichting op de jaarrekening over het voldoen aan de voorwaarden die krachtens dit hoofdstuk zijn vastgesteld.

Qa

In artikel II, onderdeel F, artikel 22, eerste lid, wordt na «de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard» ingevoegd: , waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat:

 • a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en

 • b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer

verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer.

R

Artikel II, onderdeel L, artikel 44b, vijfde lid en zesde lid, komen te luiden:

 • 5. Een leverancier draagt per periode de overeenkomstig het eerste lid gefactureerde of te factureren bedragen af aan de desbetreffende netbeheerder.

 • 6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de omvang en het moment van de afdracht, bedoeld in het vijfde lid, ten behoeve van een gelijkmatige afdracht aan de netbeheerders.

S

In artikel II, onderdeel T, artikel 81e, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 13b, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 13b, tweede en derde lid.

T

Artikel III vervalt.

U

Na artikel VI worden er drie artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIA

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31 904) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet eerder in werking treedt dan artikel II, onderdeel A, van deze wet, dan wordt artikel II, onderdeel A, als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt de aanduiding «w.» voor «meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft het uitgewisselde gas te meten;» gewijzigd in: ab.

2. In het eerste lid, wordt de aanduiding «x.» voor «meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en vaststellen van meetgegevens betreffende gas.» gewijzigd in: ac.

ARTIKEL VIB

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31 904) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel F, van die wet eerder in werking treedt dan artikel II, onderdeel C, van deze wet, dan komt artikel II, onderdeel C, als volgt te luiden:

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot zesde en zevende lid.

2. Na het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Een netbeheerder heeft met betrekking tot zijn netten, in aanvulling op de in het eerste en derde lid genoemde taken, tevens tot taak:

  • a. ervoor zorg te dragen dat een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, voor elke aansluiting beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting, tenzij die afnemer blijkens de voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdelen a of b, beschikt over een onbemeten aansluiting;

  • b. zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de bij een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, geïnstalleerde meetinrichting.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «in aanvulling op de in het eerste en derde lid genoemde taken» vervangen door: in aanvulling op de in het eerste, derde en vijfde lid genoemde taken.

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «het vijfde lid» vervangen door: het vijfde en zesde lid.

ARTIKEL VIC

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31 904) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel I van die wet in werking treedt of is getreden, dan wordt in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet «in artikel 10, vijfde lid» vervangen door: in artikel 10, zesde lid.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 februari 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de vijftiende maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 374

Naar boven