Besluit van 11 februari 2011 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 oktober 2010, nr. BJZ201027714, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) en op de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de Wet veiligheidsregio’s en de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 november 2010, no. W08.10.0500/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2010031793, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt na de begripsomschrijving van «ADR» ingevoegd:

afgewerkte olie:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;.

B

Artikel 1.16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «, bewerken».

2. In onderdeel b wordt «be- of verwerkingscapaciteit» vervangen door: verwerkingscapaciteit.

C

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «stoffen» vervangen door: stoffen of materialen.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «product- of materiaalhergebruik» vervangen door: recycling als product of als materiaal.

D

In artikel 2.14b, eerste lid, vervalt «, bewerkt».

ARTIKEL II

In het Besluit beheer autowrakken wordt in de aanhef van artikel 1 vóór «verstaan» ingevoegd: , voor zover het betreft de onderdelen e en f in afwijking van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer,.

ARTIKEL III

Artikel 3, tweede lid, van het Besluit beheer winningsafvalstoffen wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a, onder 4, wordt na «hergebruik» ingevoegd: of recycling.

2. In onderdeel b wordt «hergebruik» vervangen door: voorbereiding van hergebruik.

ARTIKEL IV

In artikel 6 van het Besluit bodemkwaliteit wordt «artikel 4 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen» vervangen door: artikel 13 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ARTIKEL V

In artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt «afvalstof als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst» vervangen door «gevaarlijke afvalstof als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet» en wordt «die regeling» vervangen door: de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

ARTIKEL VI

Het Besluit inzamelen afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, komt onderdeel b te luiden:

b. afgewerkte olie:

elke soort minerale of synthetische smeerolie die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was, waaronder in ieder geval worden begrepen gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, alsmede smeerolie, olie voor turbines en hydraulische oliën;.

B

In artikel 6 wordt na «kopie» ingevoegd: , zichtbaar ten behoeve van de handhaving,.

ARTIKEL VII

Het Besluit landbouw milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

afgewerkte olie:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;.

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Dit besluit strekt mede tot implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ARTIKEL VIII

Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a, onder 1, onder a, b en c, vervalt «, bewerken».

2. In onderdeel a, onder 1, onder d, wordt «bewerken» vervangen door: verwerken.

B

In artikel 7, eerste lid, wordt «andere producten» vervangen door: producten.

ARTIKEL IX

In het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer wordt in artikel 3a, tweede lid, onder a, «of hergebruikt» gewijzigd in: , hergebruikt of gerecycled.

ARTIKEL X

In het Besluit omgevingsrecht wordt bijlage I gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel B komt in onderdeel 2, onder a, onderdeel 10° te luiden:

  • 10° herraffinage van afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen en ander hergebruik daarvan;.

2. In onderdeel C wordt Categorie 4 gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel 4.1, aanhef, wordt «stoffen, preparaten of andere producten» vervangen door: stoffen, preparaten of producten.

b. In onderdeel 4.4, onderdelen d en f, wordt «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

3. In onderdeel C wordt in Categorie 5, onderdeel 5.4, onderdelen a, b en c, «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

4. In onderdeel C wordt Categorie 28 gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel 28.1, onderdeel b, vervalt «bewerken,»;

b. In onderdeel 28.4, onderdelen c, onder 2°, en d, vervalt «bewerken,»;

c. In onderdeel 28.7, aanhef, vervalt «bewerken,»;

d. In onderdeel 28.10, onderdeel 11 wordt «producthergebruik» telkens gewijzigd in: recycling als product;

e. In onderdeel 28.10, onderdeel 13, wordt «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

f. In onderdeel 28.10, onderdeel 14, wordt «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

g. In onderdeel 28.10, onderdeel 25, worden «producthergebruik» en «materiaalhergebruik» gewijzigd in respectievelijk: «recycling als product» en «recycling als materiaal».

ARTIKEL XI

In artikel 1, eerste lid, onderdeel 34, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt «richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 377)» vervangen door: de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ARTIKEL XII

Het Besluit verbranden afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

Aan het slot wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. afgewerkte olie:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

B

In artikel 5, eerste lid, onder c, komt onderdeel 1° te luiden:

  • 1°. de gegevens die vereist zijn op grond van de kaderrichtlijn afvalstoffen en, voor zover van toepassing, op grond van de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen;.

C

In de bijlage bij de artikelen 1, 6, 7, 8 en 10 wordt in voorschrift 3.11, onderdeel 3, «hergebruik als materiaal» vervangen door: recycling als materiaal.

ARTIKEL XIII

In het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart wordt artikel 1, eerste lid, gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel e, wordt «stoffen, preparaten of andere produkten» vervangen door: stoffen, preparaten of voorwerpen.

2. Aan het slot wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

t. afgewerkte olie:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

ARTIKEL XIV

Het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag wordt gewijzigd als volgt:

A

In de aanhef van artikel 4 wordt «stoffen, preparaten of andere producten» telkens gewijzigd in: stoffen, preparaten of voorwerpen.

B

In artikel 11, eerste lid, wordt «stoffen, preparaten of andere producten» vervangen door: stoffen, preparaten of voorwerpen.

ARTIKEL XV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel A, van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (Kamerstukken I 2010–2011, 32 392, A), na tot wet te zijn verheven, in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de in de eerste volzin bedoelde dag, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 11 februari 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de vierde maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

A. Algemeen

1. Inleiding

Het besluit strekt tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312), verder te noemen: kaderrichtlijn afvalstoffen. De kaderrichtlijn afvalstoffen is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 22 november 2008 (PbEU L 312) en diende op 12 december 2010 in de Nederlandse regelgeving te zijn omgezet. De implementatie van de richtlijn vindt voornamelijk plaats door middel van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen. De noodzakelijke wijzigingen in ministeriële regelingen zijn opgenomen in een verzamel-ministeriële regeling. Dit besluit vormt samen met die regeling het sluitstuk van de implementatieregelgeving als gevolg van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Daarnaast zal ook het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) naar aanleiding van de kaderrichtlijn afvalstoffen worden aangepast.

2. Bespreking belangrijkste wijzigingen

Het wijzigingsbesluit bevat wijzigingen in een aantal algemene maatregelen van bestuur van enige begripsbepalingen op het terrein van afval. De wijzigingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de Wet milieubeheer zijn aangebracht via de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen. Een aantal besluiten kende de term «hergebruik». De kaderrichtlijn afvalstoffen introduceert hiervoor een begripsomschrijving die ziet op handelingen met producten of componenten die geen afvalstoffen zijn. Het gebruik van de term «hergebruik» in de onderhavige besluiten doelt op de behandeling van afvalstoffen om deze opnieuw te kunnen gebruiken als product of materiaal. De kaderrichtlijn afvalstoffen schaart deze handelingen onder de begripsomschrijving van «recycling» of onder de specifieke recyclingshandeling «voorbereiding voor hergebruik».

De introductie van de definitie «verwerken» in de kaderrichtlijn afvalstoffen en de implementatie daarvan in de Wet milieubeheer heeft tot gevolg dat de term bewerken geen zelfstandige of toegevoegde waarde heeft. Alle vormen van nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen vallen onder de definitie «verwerking».

Dit wijzigingsbesluit brengt het gebruik van de begrippen in overeenstemming met de definities van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Niet alle definities uit de kaderrichtlijn afvalstoffen zijn op wetsniveau – in de Wet milieubeheer – opgenomen. In dit wijzigingsbesluit is de definitie «afgewerkte olie» geïmplementeerd op het niveau van een algemene maatregel van bestuur (Besluit inzamelen afvalstoffen).

3. Gevolgen van het besluit

3.1. Administratieve lasten voor bedrijven en burgers

Het besluit brengt geen nieuwe administratieve lasten mee. In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden geen nieuwe verplichtingen aan bedrijven opgelegd. Aangezien hier sprake is van aanpassing van bestaande regelgeving en van strikte implementatie van de richtlijn leidt de inwerkingtreding van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen en de onderliggende aanpassingen van besluiten en ministeriële regelingen niet tot een verzwaring in de administratieve of andere lasten voor het bedrijfsleven. De begripsomschrijving/afbakening van een aantal handelingen is aangepast door de via de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen in de Wet milieubeheer opgenomen wijzigingen. Dit besluit voorkomt onwenselijke verschuivingen in de toepassing van besluiten door verouderde terminologie in die besluiten in lijn te brengen met de nieuwe termen, die voortvloeien uit de kaderrichtlijn afvalstoffen. Daarmee worden tevens onwenselijke verschuivingen of uitbreidingen van lasten voorkomen. Voor burgers volgt er uit het wijzigingsbesluit geen lastenverzwaring.

3.2. Milieueffecten

Dit wijzigingsbesluit ziet niet op een materiële wijziging van het milieurecht op het gebied van afvalstoffen. Er vloeien dan ook geen effecten voor het milieu voort uit dit besluit.

3.3. Handhaafbaarheid, fraudebestendigheid en uitvoerbaarheid

Het wijzigingsbesluit zorgt ervoor dat de gewijzigde besluiten aansluiten bij de nieuwe definities en omschrijvingen van handelingen en actoren binnen het afvalbeheer, zoals zij zijn geregeld in de Wet milieubeheer door de implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Het oogmerk is om te komen tot een betere uitvoering en handhaving van de plichten zoals die waren neergelegd in de oude regelgeving en de oude richtlijn. Het is essentieel voor een correcte implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen en voor een goede handhaving van de bepalingen rondom afval dat de definities zoals deze zijn vastgelegd in de wet en ontleend aan de kaderrichtlijn afvalstoffen, worden doorgevoerd in de gedelegeerde regelgeving. Door de kaderrichtlijn afvalstoffen is er meer helderheid geschapen over de verantwoordelijkheden en plichten van rechtspersonen en natuurlijke personen binnen het beheer van afvalstoffen. Ten aanzien van de verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen, zijn er geen noemenswaardige verschuivingen en is geen effect op de handhaafbaarheid, fraudebestendigheid en de uitvoerbaarheid van de regelgeving.

3.4. Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen budgettaire gevolgen. Dat is het gevolg van het feit dat dit besluit alsmede de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen en de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen voortborduren op de oude kaderrichtlijn afvalstoffen. In dit besluit is ook geen uitvoering gegeven aan de in de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen mogelijkheid om in aansluiting op Europese regels op nationaal niveau op onderdelen nadere uitvoeringsmaatregelen te treffen.

B. Artikelen

Artikel I

Met het onderhavige besluit is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, technisch aangepast, zodanig dat de gebruikte definities overeenstemmen met de definities uit de kaderrichtlijn. Het betreft de juiste verwijzing naar de definitie van afgewerkte olie, alsmede het gebruik van de termen «verwerken» en «recycling».

Artikel II

De wijziging in het Besluit beheer autowrakken is nodig omdat de begripsomschrijvingen in artikel 1, onder e en f (preventie en verwerking), afwijken van de in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer opgenomen begripsomschrijvingen. Die afwijkende begripsomschrijvingen vloeien rechtstreeks voort uit richtlijn 2000/53 (inzake autowrakken).

Artikel III

Beide technische wijzigingen in het Besluit beheer winningsafvalstoffen vloeien voort uit de nieuwe of gewijzigde begripsomschrijvingen van in casu «voorbereiding van hergebruik», «hergebruik» en «recycling».

Artikel IV

De wijziging in artikel 6 van het Besluit bodemkwaliteit is nodig vanwege de regeling van deze materie in een ander artikel van de kaderrichtlijn afvalstoffen dan onder de oude richtlijn.

Artikel V

De wijziging in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is nodig in verband met de gewijzigde begripsbepaling van gevaarlijke afvalstoffen in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. De begripsbepaling van gevaarlijke afvalstof in dit besluit is beperkter dan die van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Met de gewijzigde redactie zijn de bepalingen op elkaar afgestemd.

Artikel VI

Het Besluit inzamelen afvalstoffen is op twee plaatsen gewijzigd.

Onderdeel A vervangt de begripsbepaling van «afgewerkte olie» door de in artikel 3, onderdeel 3, van de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen begripsbepaling. De in artikel 3, onderdeel 18, van de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen begripsbepaling van «regeneratie van afgewerkte olie» is niet in dit besluit opgenomen, aangezien dat begrip in het besluit niet voorkomt. Implementatie van deze begripsbepaling zal plaatsvinden via het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Daarin zullen ook inzake regeneratie van afgewerkte olie de noodzakelijke nadere regels ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen worden opgenomen. Die nadere regels hebben betekenis voor in de vergunning op te nemen voorschriften met betrekking tot de regeneratie van afgewerkte olie.

De wijziging in onderdeel B strekt tot (betere) implementatie van de artikel 34 en 36, lid 2, van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Inspectie en handhaving worden bemoeilijkt indien is voorgeschreven dat inzamelaars tijdens het inzamelen een gewaarmerkte kopie van het certificaat waaruit blijkt dat zij op de lijst van inzamelaars staan vermeld, aanwezig moeten hebben, indien daarbij niet is voorgeschreven dat zulks zichtbaar moet zijn ten behoeve van de inspectie en de handhaving. In de praktijk ontstonden met het oude voorschrift handhavingsproblemen. Met de eis dat het document zichtbaar aanwezig moet zijn, zijn die problemen opgelost.

Artikel VII

Het Besluit landbouw milieubeheer is op twee plaatsen aangepast.

Onderdeel A strekt ertoe een begripsbepaling van «afgewerkte olie» op te nemen en wel door voor de betekenis ervan te verwijzen naar de in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen opgenomen omschrijving. Opneming ervan is nodig, omdat in het besluit meermalen de term afgewerkte olie voorkomt.

Aangezien het besluit mede strekt tot implementatie van artikel 22 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, welke richtlijn in tegenstelling tot enkele andere richtlijnen niet in de considerans van het besluit wordt genoemd, is in onderdeel B geregeld dat zulks tot uitdrukking wordt gebracht in het nieuwe artikel 1a van het besluit.

Artikel VIII

De wijzigingen van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in onderdeel A zijn uitsluitend het gevolg van het niet langer in de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen zijn van het begrip bewerken. Het daarin opgenomen begrip verwerken omvat mede de handelingen die onder de oude kaderrichtlijn onder bewerken vielen.

De wijziging in onderdeel B dient er toe om aan te sluiten bij de in deze gevallen – het stadium van afvalstof is nog niet bereikt – gebruikelijke trits «stoffen, preparaten of producten» (zie onder andere de artikelen 10.15 en 10.16 van de Wet milieubeheer).

Artikel IX

Deze technische wijziging in het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer vloeit voort uit de nieuwe of gewijzigde begripsomschrijvingen van in casu «hergebruik» en «recycling».

Artikel X

In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht is als gevolg van de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen een aantal wijzigingen nodig gebleken.

Het eerste onderdeel voegt een definitie in van afgewerkte olie. Bij artikel VI is daar nader op ingegaan.

Het tweede onderdeel dient er toe om aan te sluiten bij de in deze gevallen – het stadium van afvalstof is nog niet bereikt – gebruikelijke trits «stoffen, preparaten of producten» (zie onder andere de artikelen 10.15 en 10.16 van de Wet milieubeheer).

De onderdelen 3 en 4 bevatten de noodzakelijke technische wijzigingen in verband met het vervallen van het begrip bewerken, de introductie van het begrip voorbereiden voor hergebruik naast het aangepaste begrip hergebruik, alsmede de introductie van een definitie van afgewerkte olie.

Artikel XI

De wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen actualiseert de verwijzing naar de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Artikel XII

Onderdeel A voegt in artikel 1 van het Besluit verbranden afvalstoffen een definitie in van afgewerkte olie. Bij artikel VI is daar nader op ingegaan. Daarmee spoort de betekenis van deze elders in het Besluit verbranden afvalstoffen gebruikte term met de daaraan in de kaderrichtlijn afvalstoffen gegeven betekenis.

Onderdeel B actualiseert de verwijzing naar de kaderrichtlijn afvalstoffen.

De wijziging, opgenomen in onderdeel C, is noodzakelijk in verband met de betekenisverschuiving in de kaderrichtlijn afvalstoffen van het begrip hergebruik en de introductie van het begrip recycling.

Artikel XIII

De wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in onderdeel 1 is het gevolg van de wijziging in de definitie van afvalstoffen in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, die voortvloeit uit de kaderrichtlijn afvalstoffen. De wijziging in onderdeel 2 heeft betrekking op de wijziging van de definitie van afgewerkte olie in de kaderrichtlijn. Bij artikel VI is daar nader op ingegaan.

Artikel XIV

Ook het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag is op twee plaatsen gewijzigd. Dit ten gevolge van de wijziging in de definitie van afvalstoffen in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, die voortvloeit uit de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Artikel XV

Het besluit treedt in beginsel op hetzelfde tijdstip in werking als de wijzigingswet ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Mocht echter het Staatsblad waarin het besluit is geplaatst, worden uitgegeven op of na die dag van inwerkingtreding van de wet, dan treedt het besluit in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het besluit.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven