Besluit van 13 december 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 31 augustus 2010 (Stb. 679) tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de wijziging van het basisexamen inburgering in het buitenland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2010, nr. BJZ2010031785, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het besluit van 31 augustus 2010 (Stb. 679) tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de wijziging van het basisexamen inburgering in het buitenland;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 april 2011 treden in de hieronder aangegeven volgorde de onderdelen van artikel I van het besluit van 31 augustus 2010 (Stb. 679) tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de wijziging van het basisexamen inburgering in het buitenland in werking:

  • a. onderdeel A, en onderdeel B, onder 2,

  • b. onderdeel B, onder 1, 3, 4 en 5.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding – te weten 1 april 2011 – van het besluit van 31 augustus 2010 (Stb. 679) tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de wijziging van het basisexamen inburgering in het buitenland.

Met de inwerkingtreding van voornoemd besluit per 1 april 2011 is er voor gekozen om geen toepassing te geven aan het systeem van vaste verandermomenten. Daarvoor bestaan de volgende redenen. Voornoemd besluit is reeds op 9 september 2010 gepubliceerd. Niet eerder dan nadat het huidige kabinet in oktober 2010 was aangetreden kon uitvoering worden gegeven aan het in werking laten treden van voornoemd besluit (zie Kamerstukken II 2010–2011, 32 333, nr. 70, blz. 33). Daarnaast dient tussen de publicatie van dit besluit en inwerkingtreding van voornoemd besluit een redelijke termijn in acht te worden genomen, zodat belanghebbenden en uitvoeringsinstanties zich kunnen voorbereiden op de wijziging van het basisexamen inburgering in het buitenland.

Gezien eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer dat voornoemd besluit deels per 1 december 2010 en deels per 1 maart 2011 in werking zou treden (Kamerstukken II 2010–2011, 32 175, nr. 10, blz. 3 en 4), is het opportuun voornoemd besluit per 1 april 2011 in zijn geheel in werking te laten treden en niet op een later tijdstip. Het maken van een miniem verschil tussen de momenten van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en B, onder 2, enerzijds en artikel I, onderdeel B, onder 1, 3, 4 en 5, anderzijds houdt verband met artikel II van dat besluit, dat als gevolg van eerdergenoemde toezeggingen een verschil tussen die momenten vereist.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Naar boven