Besluit van 18 november 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 en artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 november 2010, nr. WJZ / 10159188;

Gelet op artikel 64 van de Handelsregisterwet 2007 en artikel 54 van het Handelsregisterbesluit 2008;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van 6 december 2010.

ARTIKEL II

Artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008 treedt in werking met ingang van 6 december 2010.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 november 2010

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zesentwintigste november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Door dit inwerkingtredingsbesluit wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. De redenen zijn de volgende:

  • het wetsvoorstel Herziening Toezicht Rechtspersonen (Staatsblad 280, 2010) treedt naar verwachting op 1 januari 2011 in werking. Het is gewenst dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan reeds beschikt over het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) in samenhang met de overige gegevens in het handelsregister; dat zou niet het geval zijn wanneer ook onderhavig besluit pas op 1 januari a.s. (het eerstvolgende vaste verandermoment) in werking zou treden;

  • met de uitgifte van het RSIN door de kamers van koophandel vervalt voor alle entiteiten die zich inschrijven bij de kamers, de noodzaak om zich ook aan te melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt het RSIN om de fiscale nummers toe te kennen. Beide betekenen een lastenverlichting voor ondernemers. De Belastingdienst en de kamers van koophandel zijn organisatorisch en informatietechnisch klaar voor de overdracht van de uitgifte; uitstel van de inwerkingtreding tot het vaste verandermoment zou maken dat ondernemers pas later gaan profiteren van die lastenverlichting.

De bovengenoemde redenen vallen onder de eerste uitzonderingsgrond (hogere lasten) van het kabinetsbeleid. De inwerkingtreding op een afwijkend moment heeft geen belastende gevolgen voor het bedrijfsleven.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven