Wet van 4 juni 2010 tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Drank- en Horecawet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 42 wordt «De in de artikel 41 bedoelde ambtenaren» vervangen door: De in artikel 41 bedoelde ambtenaren.

B

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder b, wordt «inrichtingen» vervangen door: inrichting.

2. In het derde lid, onder a, wordt «tot de verkleiningen» vervangen door: tot verkleiningen.

ARTIKEL II

In artikel 9, vijfde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen wordt «ter zake van een gedraging die in strijd is met artikel 7, derde lid.» vervangen door: aan de betrokken beroepsbeoefenaar die geen medewerking verleent aan de inzage van patiëntendossiers, bedoeld in artikel 7, derde lid.

ARTIKEL III

In artikel 32a, eerste lid, van de Warenwet vervalt «30, derde lid».

ARTIKEL IV

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 38c, tweede lid, wordt de eerste volzin vervangen door: Behandeling overeenkomstig het eerste lid vindt plaats krachtens een schriftelijke beslissing van de behandelaar. Bij een behandeling overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, wordt daarin vermeld voor welke termijn zij geldt.

B

In artikel 38d, tweede lid, wordt «artikel 38, vijfde lid, derde volzin» vervangen door: artikel 38c, eerste lid, onder b.

C

In artikel 70a, eerste lid, komt de zinsnede «– artikel 14d, eerste lid, vierde volzin;» te vervallen.

ARTIKEL V

In artikel 38 van de Wet maatschappelijke ondersteuning vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

ARTIKEL VI

De artikelen VI en VII van de wet van 13 april 2000 tot wijziging van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184) vervallen.

ARTIKEL VII

De wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 2002, 201) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel V vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

B

Artikel VI vervalt.

ARTIKEL VIII

De wet van 23 februari 1995 tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Stb. 1995, 122) wordt ingetrokken.

ARTIKEL IX

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL X

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet VWS 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 juni 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de dertiende juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 364

Naar boven