Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 230Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 juni 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 187)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juni 2010, nr. BJZ2010014469, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XIII van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 187);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen III, IV, V, onderdelen A, B, Ba, E tot en met J, Q en R, VI, VIII, IX, onderdelen B en C en Xa van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 187) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 juni 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die onderdelen van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 187) die geen verband houden met de (Invoeringswet) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De onderdelen van eerstgenoemde wet die verband houden met de (Invoeringswet) Wabo zullen tegelijk met die wet in werking treden. Dit zal worden geregeld in het koninklijk besluit waarin het tijdstip van inwerkingtreding van de (Invoeringswet) Wabo wordt vastgesteld.

De onderdelen treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Er is derhalve voorzien in een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding. Hierbij is gebruik gemaakt van de uitzondering die in het systeem van vaste verandermomenten wordt geboden voor reparatieregelgeving (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa