Besluit van 4 juni 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2010, nr. IVV/LZW/2010/10874, directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, afdeling LZW;

Gelet op artikel IX van de Wet tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 228);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 228) treedt in werking met ingang van 1 juli 2010, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen D, onder 2, voor wat betreft de verwijzing naar artikel 33, tweede en derde lid, en O, onder 1, VIIIa, onderdelen B, D, E en F, en VIIIb die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juni 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De inwerkingtreding van de Wet tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 228) (hierna: Aanpassingswet WIJ) is met dit inwerkingtredingsbesluit geregeld.

Het merendeel van de artikelen van de Aanpassingswet WIJ treedt in werking met ingang van 1 juli 2010. Voor een aantal artikel(onderdel)en geldt een andere datum van inwerkingtreding, namelijk de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit inwerkingtredingsbesluit wordt geplaatst. Dit omdat deze artikel(onderdel)en op grond van artikel IX, tweede en derde lid, van de Aanpassingswet WIJ terugwerkende kracht hebben tot en met 1 oktober 2009 respectievelijk 1 januari 2010. Het is wenselijk de periode van terugwerkende kracht zo beperkt mogelijk te houden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven