Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van de wijzigingswet van de Warenwet van 1 december 2005 (Stb. 623), en van artikel 25a van de Warenwet, houdende continuering van artikel 25a van de Warenwet en regels inzake de bekostiging van in dat artikel bedoeld toezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Warenwet de tijdelijke mogelijkheid om personen in dienst van private rechtspersonen als toezichthouder aan te wijzen voor onbepaalde tijd te continueren en regels te stellen voor de bekostiging van het door die toezichthouders uitgeoefende toezicht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel IV van de Wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Warenwet om een tijdelijke mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet (Stb. 623) vervalt.

ARTIKEL II

In artikel 25a, derde lid, van de Warenwet wordt na «de benoeming van de bestuurders van de rechtspersoon» ingevoegd: alsmede met betrekking tot de kosten van het toezicht.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 20 mei 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de vijftiende juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 332

Naar boven