Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2010, 177AMvB

Besluit van 10 april 2010, houdende wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 januari 2010, kenmerk VGP/VC 2979377, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie;

Gelet op:

 • verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353),

 • richtlijn nr. 2008/112/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europese Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PbEU L 345),

 • de artikelen 8.40 tot en met 8.42, 8.44, 9.2.1.4, 9.2.3.1, derde en vierde lid, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.5, 10.15 tot en met 10.17, 10.22, tweede lid, 10.61 en 21.8 van de Wet milieubeheer,

 • artikel 25, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • artikel 37, eerste lid, van de Wet op de economische delicten,

 • en de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, eerste lid, 8 en 13 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 2010, nr. W13.10.0013/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 2010, VGP/VC 2996999, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «, onder d,».

2. Er wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien de bestanddelen van een preparaat overeenkomstig de titels II, III en IV van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels zijn ingedeeld, is het derde lid van overeenkomstige toepassing.

B

Artikel 2 als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Indien de bestanddelen van het preparaat behoren tot een categorie, genoemd in bijlage I van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, dient de administratieplichtige ten aanzien van wie het tweede lid van toepassing is, de bij het preparaat behorende benaming van het gevaar of de gevaren, het bijbehorende symbool of de symbolen en de verwijzing naar de bijzondere aan het gebruik van het preparaat verbonden gevaren, bedoeld in de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, te administreren.

2. Het vierde lid vervalt.

ARTIKEL II

Artikel 1, onderdeel j, van het Besluit beheer autowrakken komt te luiden:

j. gevaarlijke stof:

stof waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels vervuld zijn:

 • 1°. de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F,

 • 2°. de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10,

 • 3°. de gevarenklasse 4.1,

 • 4°. de gevarenklasse 5.1;.

ARTIKEL III

In artikel 3, zevende lid, onderdeel a, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt «bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG» vervangen door: bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

ARTIKEL IV

In artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van het Besluit landbouw milieubeheer wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL V

Het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. de chemische namen van de stoffen waaruit het preparaat bestaat of de naam van het genetisch gemodificeerd organisme;.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de stof» vervangen door: het preparaat of het genetisch gemodificeerd organisme.

3. In het eerste lid, onderdelen c, d en e, wordt «de stof» vervangen door: het preparaat.

4. In het derde lid wordt «een stof» vervangen door «een preparaat, wordt «stoffen» vervangen door «preparaten» en «die stof» door: dat preparaat.

B

Artikel 3, derde lid, vervalt.

C

In artikel 6 vervalt «1a,».

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «I of».

2. In het vierde lid wordt «één van de bijlagen» vervangen door: de bijlage.

ARTIKEL VI

Het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel o komt te luiden:

o. mengsel:

een mengsel of een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen;.

2. In de onderdelen t, u en v wordt «preparaat» respectievelijk «preparaten» vervangen door: «mengsel» respectievelijk «mengsels».

3. In onderdeel y wordt «preparaten» vervangen door: mengsels.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Stoffen of mengsels waaraan een of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60 en R61 is of zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld, voor zover mogelijk en rekening houdend met door de Europese Commissie krachtens artikel 7, eerste lid, van de richtlijn gepubliceerde richtsnoeren met betrekking tot het gebruik van vluchtige organische stoffen en mogelijke vervangingsproducten daarvoor, binnen zo kort mogelijke tijd vervangen door minder schadelijke stoffen of preparaten.

2. In het tweede lid vervalt «of de risicozinnen R45, R46, R49, R60 en R61».

3. In het vierde lid wordt «de risicozin R40 is toegekend» vervangen door «de risicozinnen R40 en R68 zijn toegekend» en wordt «de vermelding van R40» vervangen door: de vermelding van R40 en R68.

4. In het vierde lid wordt «de risicozinnen R40 en R68» vervangen door «de gevarenaanduidingen H341 of H351» en wordt «de vermelding van R40 of R68 verplicht is» vervangen door: de gevarenaanduidingen H341 of H351 verplicht zijn.

5. In het zesde lid wordt «risicozinnen» vervangen door «gevarenaanduidingen» en wordt «zinnen» vervangen door: aanduidingen.

C

Bijlage IIA wordt als volgt gewijzigd:

1. In de kolom «activiteit» bij nummer 17 wordt «coatingpreparaten» vervangen door: coatingmengsels.

2. In de kolom «bijzondere bepalingen» bij de nummers 17, 18 en 20 wordt «preparaat» vervangen door: mengsel.

ARTIKEL VII

De bijlage bij het Transactiebesluit milieudelicten wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van de nummers M 411-M 414 komt te luiden:

Nummers M 411–M 414: Milieugevaarlijke stoffen, EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening)

2. In nummer M 414 wordt «9.2.3.1 Wm» vervangen door: 17 en 21 CLP-verordening.

ARTIKEL VIII

Het Warenwetbesluit cosmetische producten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt «preparaten» vervangen door: mengsels.

B

In artikel 6, achtste lid, onderdeel b, wordt «gevaarlijke stoffen betreft als bedoeld in richtlijn 67/548/EEG» vervangen door:

stoffen betreft waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353) vervuld zijn:

 • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

 • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

 • de gevarenklasse 4.1;

 • de gevarenklasse 5.1.

ARTIKEL IX

Het Warenwetbesluit Speelgoed wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

d. richtlijn 67/548/EEG:

richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 196).

e. verordening (EG) nr. 1272/2008:

verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

B

Punt 8 van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Punt 8 komt te luiden:

 • 8. Speelgoed en kinderwaren mogen als zodanig geen stoffen of mengsels bevatten die ontvlambaar worden door het verlies van vluchtige niet-ontvlambare componenten, indien het om te kunnen functioneren, met name materiaal en apparatuur voor scheikundige experimenten, modelbouw, boetseren met kunststof of klei, emailleren, fotograferen of soortgelijke activiteiten, mengsels bevat die gevaarlijk zijn zoals omschreven in richtlijn 67/548/EEG, noch stoffen waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn:

  • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

  • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

  • de gevarenklasse 4.1;

  • de gevarenklasse 5.1.

2. De zinsnede «mengsels bevat die gevaarlijk zijn zoals omschreven in richtlijn 67/548/EEG, noch stoffen» wordt vervangen door: stoffen of mengsels bevat.

C

In punt 9.2 van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt «preparaten» vervangen door: mengsels.

D

Punt 11.1 van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Punt 11.1 komt te luiden:

 • 11.1 Speelgoed en kinderwaren mogen geen mengsels bevatten die gevaarlijk zijn in de zin van richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, noch stoffen waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn:

  • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

  • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

  • de gevarenklasse 4.1;

  • de gevarenklasse 5.1,

  in hoeveelheden die de gezondheid van het kind dat het speelgoed of de kinderwaar gebruikt, kunnen schaden. In ieder geval is het verboden in speelgoed of kinderwaren dergelijke stoffen of mengsels te verwerken indien het speelgoed of de kinderwaar bestemd is om als zodanig bij het spelen te worden gebruikt.

2. De zinsnede «mengsels bevatten die gevaarlijk zijn in de zin van richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, noch stoffen» wordt vervangen door: stoffen of mengsels bevatten.

E

Punt 11.3 van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «stoffen en preparaten» wordt vervangen door: stoffen en mengsels.

2. De zinsnede «(Pb.EG L196)» vervalt.

F

Punt 11.4 van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «stoffen en preparaten» wordt telkens vervangen door: stoffen en mengsels.

2. De zinsnede «(Pb.EG L196)» vervalt.

G

In punt 19.1, onderdeel a, van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt «preparaten» vervangen door: mengsels.

H

Punt 19.3 van Deel A Algemene voorschriften van Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «(Pb.EG L196)» vervalt.

2. Punt 19.3 komt te luiden:

 • 19.3 Onverminderd de onderdelen 18.1 en 18.2 en onverminderd verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt op de gebruiksaanwijzing van het speelgoed of de kinderwaar die mengsels bevatten die als zodanig gevaarlijk zijn of stoffen waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn:

  • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

  • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

  • de gevarenklasse 4.1;

  • de gevarenklasse 5.1,

  de gevaarlijke aard van deze stoffen of mengsels vermeld, alsmede de voorzorgsmaatregelen die de gebruiker in acht moet nemen om de desbetreffende gevaren te vermijden, die al naargelang van het type speelgoed of kinderwaar kort nader moeten worden aangeduid. Tevens wordt aangegeven welke eerste hulp moet worden verleend bij ernstige ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van dit soort speelgoed of kinderwaar. Ook wordt vermeld dat het speelgoed of kinderwaar buiten het bereik van zeer jonge kinderen moet worden gehouden.

3. De zinsnede «mengsels bevat die als zodanig gevaarlijk zijn of stoffen» wordt vervangen door: stoffen of mengsels bevat.

ARTIKEL X

Het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel f door een punt, onderdeel g.

B

Artikel 4, eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

 • e. geen stoffen bevatten die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld in categorie 1A, 1B en 2 in deel 3 van bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353);

ARTIKEL XI

In artikel 1, onderdeel a, onder 1° en 5°, van het Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën wordt na «krachtens» de volgende zinsnede ingevoegd, luidende: de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353) respectievelijk.

ARTIKEL XII

 • 1. De artikelen I, onderdeel A, II, III, IV, V, onderdeel D, VI, onderdelen A, B, onder 3, en C, VIII, onderdeel A, IX, onderdelen A, C, E tot en met G, en H, onder 1, X en XI treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2. De artikelen I, onderdeel B, V, onderdelen A tot en met C, VI, onderdeel B, onder 1, VII, VIII, onderdeel B, en IX, onderdelen B, onder 1, D, onder 1, en H, onder 2, treden in werking met ingang van 1 december 2010.

 • 3. De artikelen VI, onderdeel B, onder 2, 4 en 5, en IX, onderdelen B, onder 2, D, onder 2, en H, onder 3, treden in werking met ingang van 1 juni 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 10 april 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de twaalfde mei 2010

De Minister van Justitie a.i.,

J. P. Balkenende

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op 31 december 2008 is gepubliceerd verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353), hierna: de CLP-verordening. Ter uitvoering van de CLP-verordening zijn met de Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels1 op wetsniveau de noodzakelijke aanpassingen gedaan.

Op 23 december 2008 is gepubliceerd richtlijn nr. 2008/112/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 (PbEU L 345) tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europese Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, hierna: richtlijn 2008/112/EG. Richtlijn 2008/112/EG wijzigt verschillende richtlijnen om deze in overeenstemming met CLP-verordening te brengen.

De CLP-verordening is op 20 januari 2009 in werking getreden. De verordening zal grotendeels op twee latere tijdstippen van toepassing worden, 1 december 2010 voor stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 3 van de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels2.

Aan richtlijn 2008/112/EG moet met ingang van 1 april 2010 worden voldaan.

Met het onderhavige besluit zijn die wijzigingen in algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) aangebracht die op grond van de CLP-verordening uiterlijk voor 1 december 2010 moeten zijn aangebracht en de wijzigingen die in amvb’s nodig zijn op grond van richtlijn 2008/112/EG.

Richtlijn 2008/112/EG zorgt voor de benodigde aanpassing van een zestal richtlijnen aan de CLP-verordening. In onderstaande tabel wordt aangegeven op welke wijze de richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. De richtlijn geeft bij de implementatie geen enkele beleidsruimte, omdat de richtlijn slechts wetstechnische aanpassingen betreft.

Met ingang van 1 juni 2015 zullen richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 196) en richtlijn nr. 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEU L 200) door de CLP-verordening worden ingetrokken, zie artikel 60 van de CLP-verordening. Die richtlijnen zijn onder meer geïmplementeerd in artikel 9.2.3.1 van de Wet milieubeheer. Door de Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels komt met ingang van 1 juni 2015 artikel 9.2.3.1 van de Wet milieubeheer te vervallen. In verschillende amvb’s wordt voor de indeling van stoffen en preparaten in bepaalde gevaarscategorieën verwezen naar genoemd artikel van de Wet milieubeheer.

Vanwege de intrekking van genoemde richtlijnen en het komen te vervallen van artikel 9.2.3.1 zullen vóór 1 juni 2015 met een separaat wijzigingsbesluit de nodige amvb’s worden aangepast. Gezien de frequentie van aanpassing van amvb’s, is er niet voor gekozen om de aanpassingen die nodig zijn vanwege de intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en de intrekking van artikel 9.2.3.1 reeds in het onderhavige besluit op te nemen.

In het onderhavige besluit gaat het geheel om technische aanpassingen van diverse algemene maatregelen van bestuur als gevolg van de CLP-verordening. Het besluit leidt derhalve niet tot een toename in de (administratieve) lasten voor bedrijfsleven of burger.

Voor een inzicht in de gevolgen van de CLP-verordening voor de (administratieve) lasten voor het bedrijfsleven en de burger wordt verwezen naar paragraaf 6 van de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Het onderhavige besluit heeft geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid of de handhaafbaarheid van de amvb’s die met dit besluit zijn gewijzigd.

Transponeringstabel

Richtlijn 2008/112/EG

Nationale wetgeving

Artikel 1

Artikel VIII, Warenwetbesluit cosmetische producten en Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

Artikel 2

Artikel IX, Warenwetbesluit Speelgoed

Artikel 3

Artikel VI, Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer

Artikel 4

Artikel II, Besluit beheer autowrakken

Artikel 5

Artikel 1, eerste lid, onder m, Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur

Artikel 6

Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer, behoeft niet te worden aangepast omdat begrip «preparaat» in het besluit niet voorkomt

Artikel 7

Behoeft geen implementatie, is gericht tot de lidstaten

Artikel 8

Behoeft geen implementatie, betreft de inwerkingtredingsbepaling

Artikel 9

Behoeft geen implementatie, is gericht tot lidstaten

Artikelsgewijs

Artikelen I, X en XI

Deze artikelen zorgen voor de noodzakelijke verwijzing naar de CLP-verordening in verband met de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Artikel II, VI, VIII en IX

Deze artikelen dienen ter implementatie van richtlijn 2008/112/EG.

Artikelen III en V, onderdeel D

Artikel 55 van de CLP-verordening bepaalt dat bijlage I bij richtlijn 67/548/EEG wordt geschrapt. Deze bijlage is opgenomen in bijlage VI bij de CLP-verordening. In het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Besluit verpakkking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten staat nog een verwijzing naar bijlage I bij richtlijn 67/548/EEG. Deze verwijzing is aangepast.

Artikel IV

In artikel 1, eerste lid, onderdeel p, het Besluit landbouw milieubeheer is de Wet milieugevaarlijke stoffen genoemd. Met de uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) is de Wet milieugevaarlijke stoffen ingetrokken. Artikel IV zorgt ervoor dat deze omissie wordt hersteld.

Artikel V, onderdelen A tot en met C

Met ingang van 1 december 2010 worden in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten de etiketterings- en verpakkingsvoorschriften voor stoffen verwijderd. Met ingang van die datum dienen stoffen immers overeenkomstig de CLP-verordening te worden geëtiketteerd en verpakt.

Artikel VII

In het Transactiebesluit milieudelicten dient met ingang van 1 december 2010 overtreding van een tweetal bepalingen uit de CLP-verordeing opgenomen te worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
2

Kamerstukken II 2008–09, 31 894, nr. 3.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionale aard bevat.