Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 117Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 februari 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 februari 2010, nr. BJZ201004645, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 19, eerste lid, en 20 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

De paragrafen 1, 1a, 2 en 4a van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water vervallen met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 februari 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de zestiende maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

TOELICHTING

In artikel 2 is bepaald dat de paragrafen 1, 1a, 2 en 4a van het «oude» Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) vervallen tegelijkertijd met het inwerkingtreden van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009). Hiermee vervallen ook de bij die paragrafen behorende bijlagen.

Voor de paragrafen 1 en 4a is dit ook al aangegeven in de nota van toelichting bij dat besluit. Met de regeling voor drinkwater in het Bkmw 2009 kan de desbetreffende paragraaf 1a in het «oude» besluit ook nu al vervallen.

Daarnaast is op 30 december 2009 inwerkinggetreden het besluit van 9 december 2009 houdende wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (kwaliteit en maatregelen met betrekking tot zwemwater) (Stb. 604). Dat besluit strekt tot implementatie van richtlijn 2006/7/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG (PbEU L 64). Deze «nieuwe» zwemwaterrichtlijn vervangt de voorganger die regeling vond in paragraaf 2 van het «oude» Bkmw. Daarom kan die paragraaf ook nu al vervallen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer