Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2009, 563Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bij of krachtens rijkswet of wet gestelde bepalingen betreffende veiligheidsonderzoeken naar scheepvaartongevallen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2009, CZW/WVOB 2009-0000692290, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 97, eerste lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, artikel 27, tweede lid, van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid, artikel III van de Wet van 13 april 2004, houdende wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de invoering van tuchtrechtspraak (Stb. 2004, 208), artikel XI van de Wet van 2 december 2004, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (Stb. 2004, 678) en artikel IV van de Rijkswet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering van een nieuwe regeling van tuchtrechtspraak voor de zeescheepvaart (Stb. 2005, 51);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2010 treden de volgende bij of krachtens rijkswet of wet gestelde bepalingen in werking:

  • a. de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, ten aanzien van de bepalingen over onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht;

  • b. het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid, ten aanzien van de bepalingen over onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip, niet zijnde een oorlogsschip, marinehulpschip of ander schip dat in gebruik is voor de uitvoering van de militaire taak;

  • c. de Wet van 13 april 2004, houdende wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de invoering van tuchtrechtspraak (Stb. 2004, 208);

  • d. de artikelen VI, VII en VIII van de Wet van 2 december 2004, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (Stb. 2004, 678);

  • e. de Rijkswet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering van een nieuwe regeling van tuchtrechtspraak voor de zeescheepvaart (Stb. 2005, 51), met dien verstande dat die rijkswet slechts in werking treedt voor Nederland.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2009

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de bepalingen aangaande veiligheidsonderzoek naar scheepvaartongevallen in de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en het daarop berustende Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid. Daarmee samenhangend regelt dit besluit tevens de inwerkingtreding van de volgende wetten:

  • de Wet van 13 april 2004, houdende wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de invoering van tuchtrechtspraak (Stb. 2004, 208);

  • de artikelen VI, VII en VIII van de Wet van 2 december 2004, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (Stb. 2004, 678);

  • de Rijkswet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering van een nieuwe regeling van tuchtrechtspraak voor de zeescheepvaart (Stb. 2005, 51).

In overleg met de Onderzoeksraad voor veiligheid treden de bepalingen betreffende de veiligheidsonderzoeken naar scheepvaartongevallen met ingang van 1 januari 2010 in werking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Onderzoeksraad voor veiligheid van 5 november 2009, DGLM 2009/3633.

De wijziging van de Schepenwet van 20 januari 2005 treedt nog niet in werking op de Nederlandse Antillen en Aruba, omdat op de Nederlandse Antillen nog niet is voorzien in nieuwe regelgeving met betrekking tot het ongevallenonderzoek en een tuchtcollege dat vanaf 1 januari 2010 operationeel kan zijn. Op Aruba worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor nieuwe regelgeving met betrekking tot ongevallenonderzoek en de juridische afhandeling van de uitkomsten van dergelijke onderzoeken. Ook dit zal niet per 1 januari 2010 afgerond zijn. Artikel IV van die wet voorziet in de mogelijkheid om deze wet voor de verschillende landen binnen het Koninkrijk op verschillende momenten in werking te laten treden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst