Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2009, 513Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 november 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 9 november 2009, houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten in en reparaties van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 479)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 november 2009, nr. BJZ2009062864, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het besluit van 9 november 2009, houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten in en reparaties van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 479);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Besluit van 9 november 2009, houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten in en reparaties van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 479) treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 2

Artikel 2, derde lid, van het Besluit van 26 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding de wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (Stb. 606) en van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415), (Stb. 472 en 497), komt te luiden:

  • 3. Artikel 2.16 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achtste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) op 1 januari 2010. Het oorspronkelijke besluit is, op enkele artikelen na, in werking getreden op 1 januari 2008. Daarmee kwam een groot aantal inrichtingen dat tot dan toe vergunningplichtig was, onder de algemene regels te vallen.

Met de inwerkingtreding van het onderhavige wijzigingsbesluit worden nog eens ongeveer 3.500 inrichtingen, behorend tot zeven bedrijfstakken, onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht, waardoor de vergunningplicht op basis van de Wet milieubeheer voor deze inrichtingen vervalt. Tevens zal voor ongeveer 415 inrichtingen de vergunningplicht op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vervallen. Verder is het Activiteitenbesluit op onderdelen gerepareerd.

Een van de artikelen die niet per 1 januari 2008 in werking zijn getreden is artikel 2.16 dat beschrijft dat een werkgever maatregelen moet treffen ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. In verband met de oprichting van een Taskforce waarin werkgevers met werknemers en overheden zouden gaan werken aan voorstellen voor het concreet en niet vrijblijvend regelen van vervoermanagement zou artikel 2.16 pas met ingang van 1 januari 2009 in werking treden, mocht dat vervoersmanagement niet tot stand komen. De uitgestelde inwerkingtreding maakt het mogelijk voor de Tasforce om met adequate voorstellen te komen betreffende het vervoermanagement. De taskforce heeft begin september 2008 voorstellen gepresenteerd. De eerste resultaten van het monitoring- en evaluatie-programma zouden pas eind 2009 bekend zijn. De inwerkingtredingsdatum is derhalve bij besluit van 19 november 2008 (Stb. 497) verschoven naar 1 juli 2010.

Duidelijk geworden is dat de resultaten van de evaluatie pas medio 2010 zullen worden opgeleverd. Het vasthouden aan de inwerkingstredingsdatum van 1 juli 2010 is derhalve niet wenselijk. De inwerkingstredingsdatum wordt met dit besluit verschoven naar 1 juli 2011.

Tot die tijd is artikel 6.9 van het besluit van toepassing.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer