Wet van 29 oktober 2009 tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat enkele technische verbeteringen in de Wet op de zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Wet ambulancevervoer dienen te worden aangebracht en dat een bepaling in een wijzigingswet dient te vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Aan artikel 3 van de Wet op de zorgtoeslag wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De standaardpremie voor een partner van een persoon als bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet wordt overeenkomstig het eerste lid vastgesteld, tenzij deze partner een persoon is als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL II

Aan artikel 118a van de Zorgverzekeringswet wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze het College zorgverzekeringen de beheerskosten, bedoeld in artikel 39, derde lid, onderdeel f, vaststelt.

ARTIKEL III

Artikel III, onderdeel B, van de Wet van 13 december 2007 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering; Stb. 2007, 540) vervalt.

ARTIKEL IIIA

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. rechthebbende:

persoon die recht heeft op een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten als bedoeld in paragraaf 2.1 van deze wet;.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt «Een verzekerde» vervangen door: Iemand.

C

Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

In afwijking van artikel 2 heeft degene die niet verzekerd is krachtens een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, geen recht op een tegemoetkoming, tenzij hij militaire ambtenaar in werkelijke dienst is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a juncto onderdeel b, van de Militaire ambtenarenwet 1931, dan wel een militair is aan wie buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten is verleend.

D

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het bestuur van het CAK stelt ambtshalve het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vast.

E

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin van het eerste lid wordt «een verzekerde of zijn erfgenaam» vervangen door: iemand die meent rechthebbende te zijn of zijn erfgenaam.

2. In de derde volzin van het eerste lid wordt «de verzekerde valt» vervangen door: degene die meent rechthebbende te zijn, valt.

3. In de vierde volzin van het eerste lid wordt «De verzekerde of zijn erfgenaam» vervangen door: De verzoeker.

4. In de eerste volzin van het tweede lid wordt «Indien verzekerde of diens erfgenaam» vervangen door «Indien iemand die meent rechthebbende te zijn of diens erfgenaam», wordt «verzekerde of zijn erfgenaam» vervangen door «hem of zijn erfgenaam», en wordt «de verzekerde valt en deelt de uitkomst hiervan aan de verzoeker mede» vervangen door: degene die meent rechthebbende te zijn, valt.

F

In artikel 5 wordt «verzekerden» telkens vervangen door: rechthebbenden.

ARTIKEL IIIB

De Wet ambulancezorg wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL IIIC

Artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel dat aanvangt met «– de voorzitter en de leden van het College voor zorgverzekeringen» vervalt de zinsnede: , en het personeel van het bedoelde college.

2. Het onderdeel dat aanvangt met «– de voorzitter en de leden van het College bouw» komt te luiden: – de voorzitter en de leden van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen, bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen;.

ARTIKEL IIID

In afwijking van de artikelen 22 juncto 32 van de Wet toelating zorginstellingen zijn op de rechtspositie van het personeel van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen de regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries, niet van toepassing tot 1 januari 2013.

ARTIKEL IV

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de zesentwintigste november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 905

Naar boven