Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2009, 398Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 september 2009, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 7 april 2009 houdende wijziging van enkele bepalingen in de uitvoeringsregelgeving van de Flora en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 (Stb. 2009, 236)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 september 2009, 32889, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het Besluit van 7 april 2009 houdende wijziging van enkele bepalingen in de uitvoeringsregelgeving van de Flora en faunawet en de natuurbeschermingswet 1998 (Stb. 2009, 236);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 7 april 2009 houdende wijziging van enkele bepalingen in de uitvoeringsregelgeving van de Flora en faunawet en de natuurbeschermingswet 1998 (Stb. 2009, 236) treedt in werking met ingang van 5 oktober 2009.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2009

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de tweede oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin