Besluit van 15 september 2009, houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 juni 2009, Directie Wetgeving, nr. 5603141/09/6;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 6 juli 2009, no. W03.09.0184/II/K);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 10 september 2009, Directie Wetgeving, nr. 5617946/09/6;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

  • 1. Voor de behandeling van een verklaring van optie is in Nederland een bedrag van 148 euro verschuldigd, in de Nederlandse Antillen een bedrag van 372 Nederlands-Antilliaanse gulden en in Aruba een bedrag van 372 Arubaanse florin.

  • 2. In geval van gelijktijdige verklaringen van optie van twee met elkaar gehuwde personen, van twee geregistreerde partners of van twee ongehuwden die in een duurzame relatie anders dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap samenleven, is voor de behandeling van de verzoeken in Nederland een bedrag van 253 euro verschuldigd, in de Nederlandse Antillen een bedrag van 636 Nederlands-Antilliaanse gulden en in Aruba een bedrag van 636 Arubaanse florin.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

  • 1. Voor de behandeling van het verzoek tot naturalisatie is in Nederland een bedrag van 567 euro verschuldigd, in de Nederlandse Antillen een bedrag van 1425 Nederlandse-Antilliaanse gulden en in Aruba een bedrag van 1425 Arubaanse florin.

  • 2. Voor de behandeling van het verzoek tot naturalisatie van de meerderjarige vreemdeling die staatloos is of houder is van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of artikel 33 van de Vreemdelingenwet 2000 in Nederland of een vergelijkbare verblijfsvergunning heeft in de Nederlandse Antillen of Aruba, is in Nederland een bedrag van 517 euro verschuldigd, in de Nederlandse Antillen een bedrag van 1299 Nederlands-Antilliaanse gulden en in Aruba een bedrag van 1299 Arubaanse florin.

  • 3. In geval van gelijktijdige verzoeken tot naturalisatie van twee met elkaar gehuwde personen, van twee geregistreerde partners of van twee ongehuwden die in een duurzame relatie anders dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap samenleven, is voor de behandeling van de verzoeken in Nederland een bedrag van 719 euro verschuldigd, in de Nederlandse Antillen een bedrag van 1807 Nederlands-Antilliaanse gulden en in Aruba een bedrag van 1807 Arubaanse florin. Indien ten minste één van deze personen een vreemdeling is als bedoeld in het tweede lid, is voor de behandeling van de verzoeken tot naturalisatie respectievelijk 669 euro, 1681 Nederlands-Antilliaanse gulden of 1681 Arubaanse florin verschuldigd.

  • 4. Voor de behandeling van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, is in Nederland een bedrag van 85 euro per kind verschuldigd, in de Nederlandse Antillen een bedrag van 214 Nederlandse-Antilliaanse gulden en in Aruba een bedrag van 214 Arubaanse florin.

C

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. van een minderjarige, mits het betreft een verklaring als bedoeld in artikel 6, achtste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

D

In de artikelen 5, tweede lid, 7 en 8, eerste lid, wordt «de regering van de Nederlandse Antillen» vervangen door: de gezaghebber van het desbetreffende eilandgebied van de Nederlandse Antillen.

E

Artikel 8, tweede lid, eerste en tweede volzin, komen te luiden:

De afdrachtplichtige ontvangt voor verzoeken tot naturalisatie als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, een vergoeding van 148 euro, 372 Nederlands-Antilliaanse gulden dan wel 372 Arubaanse florin. Voor verzoeken tot naturalisatie als bedoeld in artikel 3, derde lid, ontvangt de afdrachtplichtige een vergoeding van 253 euro, 636 Nederlands-Antilliaanse gulden dan wel 636 Arubaanse florin.

F

Artikel 9, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «De bedragen» wordt ingevoegd: in euro.

2. De datum «30 september van enig jaar» wordt vervangen door: 30 juni van het voorafgaande jaar.

3. Na de eerste zin wordt de volgende volzin ingevoegd: De bedragen in Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin, genoemd in de artikelen 2, 3 en 8, worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd, na indexering als bedoeld in de eerste volzin, aan de hand van de koers tussen de euro en de Nederlands Antilliaanse gulden en de Arubaanse florin op 1 juli van het voorafgaande jaar.

ARTIKEL II

  • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

  • 2. Dit besluit is niet van toepassing op naturalisatieverzoeken die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend.

  • 3. Op de bedragen genoemd in dit besluit worden voor het jaar 2010 de wijzigingen als bedoeld in artikel 9, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, niet toegepast.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 15 september 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Deze algemene maatregel van rijksbestuur wijzigt het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (hierna: BON 2002). Het doel hiervan is de door de rijksoverheid gemaakte kosten van de dienstverlening ten behoeve van de verzoeken tot naturalisatie beter dan voorheen door te berekenen aan de verzoeker. Het tekort in de begroting van het Ministerie van Justitie ten gevolge van de behandeling van de naturalisatieverzoeken wordt hierdoor gecompenseerd. De Tweede Kamer is over deze wijzigingen bericht bij brief van 12 november 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 VI, nr. 79).

Het besluit wijzigt het tariefstelsel en verhoogt de naturalisatieleges. Het tariefstelsel is op drie punten gewijzigd. Er wordt allereerst geen onderscheid meer gemaakt tussen min- of onvermogende en andere meerderjarige verzoekers. Daarnaast is er een gereduceerd tarief ingevoerd voor de meerderjarige vreemdeling die staatloos is, of houder is van een verblijfsvergunning asiel. Ten slotte voert het besluit leges in voor de medenaturalisatie van minderjarigen.

Uitgangspunt voor de verhoging van de leges is het rapport «Nieuwe legessystematiek IND 2004» (Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), Rijswijk 27 mei 2004). Dit rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden bij brief van 28 mei 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nr. 165). Uit het rapport is onder meer gebleken dat de kostprijzen van de naturalisatieproducten hoger uitvallen dan uit eerder onderzoek is gebleken. Dit komt voort uit de meer nauwkeurige wijze waarop de kosten van de producten met de nieuwe systematiek zijn berekend. Met de legessystematiek van de IND uit 2004 is overeenkomstig de instellingsvoorwaarden gewerkt met een integrale kostprijs (dat is inclusief indirecte (toegerekende) kosten). De kosten voor het doen van afstand van de nationaliteit en de gemiddeld hogere kosten voor de naturalisatieverzoeken ingediend buiten Nederland zijn meegerekend bij de gemiddelde kostprijs van een naturalisatieverzoek. Tevens blijkt uit voornoemd rapport dat de IND evenveel tijd besteedt aan zowel de hoofdaanvrager, de direct medeaanvragende partner als het direct medeaanvragende kind van 16 jaar of ouder, aangezien alle personen aan dezelfde toets worden onderworpen. Met de voorgestelde wijzigingen worden de kosten van de procedure door de opbrengst van de leges beter benaderd.

De kosten voor bezwaar- en beroepsprocedures worden niet doorberekend in de leges. Na 2004 is ieder jaar een nacalculatie gedaan van de kostprijzen van de producten van de IND.

Bij het vaststellen van de bedragen is ervan uitgegaan dat in het hele Koninkrijk in beginsel dezelfde bedragen gelden. Om deze reden is de verhouding tussen de euro enerzijds en de Nederlands-Antilliaanse gulden en de Arubaanse florin anderzijds in het onderhavige besluit opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt is dat uitsluitend de bedragen in euro worden geïndexeerd. Vervolgens wordt het eurobedrag na indexatie aan de hand van de administratiekoers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken omgerekend in een bedrag in Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin. Deze nieuwe wijze van berekening van de bedragen in de Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse munteenheid is niet alleen van toepassing op de naturalisatieleges, zoals gewijzigd in het onderhavige besluit, maar op alle bedragen genoemd in het BON 2002.

Ten slotte voorziet het besluit in twee wijzigingen van administratieve aard. Het BON 2002 zal in verband met de staatkundige hervormingen van het Koninkrijk op een later moment verder worden gewijzigd.

Administratieve lasten

Dit besluit behelst een tariefwijziging en heeft geen gevolgen voor de administratieve procesgang. De bestaande administratieve handelingen worden niet gewijzigd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A

In onderdeel A is artikel 2 gewijzigd in verband met de indexering van de bedragen die voor de behandeling van een verklaring van optie verschuldigd zijn in 2010. De bedragen in Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin zijn vastgesteld aan de hand van de administratiekoers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 1 juli 2009.

Onderdeel B

In dit onderdeel is artikel 3 gewijzigd. In artikel 3 zijn de tarieven voor een enkelvoudig en een gelijktijdig verzoek tot naturalisatie verhoogd ten opzichte van de tarieven in 2009. Voor de behandeling van een verzoek tot naturalisatie in Nederland is een bedrag van 567 euro (artikel 3, eerste lid) verschuldigd. Voor gelijktijdige verzoeken van twee met elkaar gehuwde personen, geregistreerde partners of personen die anderszins duurzaam samenleven, wordt het tarief in Nederland vastgesteld op 719 euro (artikel 3, derde lid).

Het onderscheid tussen min- en onvermogende en andere meerderjarige verzoekers tot naturalisatie vervalt. Het oude artikel 3, tweede lid, is daartoe geschrapt. De behandelkosten voor iedere aanvraag zijn in beginsel gelijk. Door de wijziging worden deze kosten meer dan voorheen doorberekend aan de verzoeker. Hierbij is van belang dat de kosten voorzienbaar en eenmalig zijn.

Het is echter redelijk om rekening te houden met omstandigheden, waarin mensen zijn gedwongen hun leven elders in te richten, of een nationaliteit aan te vragen. Voor twee categorieën verzoekers is daarom een gereduceerd tarief vastgesteld. Het betreft hier staatloze vreemdelingen en vreemdelingen die houder zijn van een verblijfsvergunning asiel. Het naturalisatietarief is voor deze verzoekers 50 euro lager vastgesteld dan het reguliere tarief. Ook indien er twee gelijktijdige verzoeken tot naturalisatie worden ingediend, kunnen de verzoekers in aanmerking komen voor een lager tarief dan het reguliere tarief. Hiervoor is vereist dat ten minste één van de verzoekers staatloos is of houder is van een verblijfsvergunning asiel.

In de Nederlandse Antillen en Aruba bestaat op dit moment geen verblijfsvergunning vergelijkbaar met de verblijfsvergunning asiel in de Vreemdelingenwet 2000. Zou in de toekomst tot de invoering van een dergelijke verblijfsvergunning worden besloten, dan heeft de vreemdeling met deze verblijfsvergunning op grond van deze regeling eveneens aanspraak op naturalisatie tegen gereduceerd tarief.

In artikel 3, vierde lid, is bepaald dat voor de medenaturalisatie voor het minderjarige niet-Nederlandse kind in Nederland een bedrag van 85 euro per kind verschuldigd is.

De bedragen in euro zijn de bedragen genoemd in de brief van 12 november 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 VI, nr. 79) plus de indexatie op 30 juni 2009 volgens de in onderdeel F beschreven wijze.

De bedragen in Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse valuta zijn in dit besluit vastgesteld aan de hand van de administratiekoers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De peildatum voor de omrekening van de bedragen in euro naar de Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse valuta is 1 juli 2009 (artikel 9). De administratiekoers is op deze datum vastgesteld op 0,398 euro: 1 Nederlands Antilliaanse gulden en Arubaanse florin. Dit betekent dat 567, 719 en 85 euro staat tot 1425, 1807, 214 Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin.

Onderdeel C

In samenhang met de wijziging van onderdeel B vervalt de vrijstelling van naturalisatieleges voor minderjarige medenaturalisandi, bedoeld in het oude artikel 4, eerste lid, onder a. In het verleden zijn geen leges voor minderjarigen vastgesteld, omdat de overheid voor medenaturalisatie in de regel weinig of geen aparte handelingen verrichtte. Alleen in de zeldzame gevallen dat een minderjarige wegens een strafbaar feit diende te worden uitgesloten van medenaturalisatie was een vermelding van het kind op het naturalisatiebesluit nodig. Het Koninklijk Besluit waarbij het Nederlanderschap werd verleend bevatte standaard een uitsluitingsclausule voor minderjarigen zonder verblijfsrecht voor onbepaalde tijd in Nederland. Sinds 1 april 2003 is de medenaturalisatie administratief echter bewerkelijker geworden, omdat alle minderjarigen met naam, geboortedatum, geboorte- en woonplaats moeten worden vermeld in het Koninklijk Besluit tot naturalisatie. Deze extra administratieve handelingen rechtvaardigen het heffen van leges. Ook hierbij is het kabinetsbeleid dat de burger in beginsel een vergoeding dient te betalen, die in een zekere verhouding staat tot de door de overheid verleende dienst.

De vrijstelling van optieleges voor minderjarigen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a is gehandhaafd. Extra kosten in verband met de wijziging van de optieprocedure zijn niet gebleken en is er geen aanleiding om de tarieven te herzien.

Onderdeel D

In onderdeel D zijn de artikelen 5, 7 en 8 gewijzigd door «de regering van de Nederlandse Antillen» te vervangen door: de gezaghebber van het desbetreffende eilandgebied van de Nederlandse Antillen. De leges dienden vóór dit wijzigingsbesluit aan de regering van de Nederlandse Antillen te worden voldaan. Dit genereerde dubbel werk voor de verzoeken tot naturalisatie, omdat de leges door de gezaghebber van de verschillende eilandgebieden (Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius, Saba) aan de Landsregering en door de Landsregering aan Nederland werden afgedragen. Om de administratieve procesgang te bespoedigen, worden de naturalisatieleges thans door de gezaghebber geïnd en – na aftrek van de vergoeding genoemd in artikel 8, tweede lid – aan de Minister van Justitie in Nederland voldaan. Ook de optieleges worden nu door de gezaghebber geïnd. Met betrekking tot de optiegelden vindt geen afdracht plaats aan de Minister van Justitie, omdat de behandeling van de optie geheel door de gezaghebber geschiedt.

Over de administratieve gang van zaken na inwerkingtreding van de staatkundige hervormingen van de Nederlandse Antillen wordt op een ander moment een besluit genomen.

Onderdeel E

In dit onderdeel is artikel 8 gewijzigd in verband met de indexering van de bedragen die voor de behandeling van een verklaring van optie verschuldigd zijn in 2010. De bedragen in Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin zijn vastgesteld aan de hand van de administratiekoers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 1 juli 2009.

Onderdeel F

In onderdeel F is artikel 9, eerste lid, gewijzigd. Dit artikel bevat een regeling voor de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatieleges. Het eerste lid is aldus gewijzigd dat uitsluitend de bedragen genoemd in euro jaarlijks worden geïndexeerd. De peildatum voor de vaststelling van het indexeringspercentage is op verzoek van de IND gewijzigd van 30 september naar 30 juni, zodat de IND tijdig de bedragen kan publiceren die per 1 januari van het volgende jaar ingaan. Op 1 juli zullen jaarlijks de bedragen in Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de administratiekoers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op gelijke wijze als in het Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563). De bedragen in Nederlands-Antilliaanse gulden en Arubaanse florin worden op deze wijze indirect geïndexeerd. Dit leidt ertoe dat de tarieven van de optie- en naturalisatieleges in het Koninkrijk zo veel mogelijk gelijk zijn. De bedragen in Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse valuta worden afgerond op hele cijfers.

In dit wijzigingsbesluit zijn de bedragen die gelden in 2010 opgenomen. De indexering van de oude bedragen is opgenomen in dit besluit. Voor 2010 is het indexeringspercentage als volgt vastgesteld. Bepalend is het indexcijfer van CAO-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt bekend gemaakt door dit bureau. Voor de verhoging van de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2010, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 juni 2008 en per 30 juni 2009. Deze bedragen 125,6 respectievelijk 122,2 hetgeen een procentueel verschil van 2,782 oplevert. Afronding ingevolge het BON op tienden van een procent betekent een indexeringspercentage per 1 januari 2010 met 2,8%. De bedragen in Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse valuta zijn vastgesteld aan de hand van de administratiekoers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 1 juli 2009.

Artikel II

Het besluit treedt in werking per 1 januari 2010. De wijziging van het tariefstelsel en de tarieven is van toepassing op naturalisatieverzoeken en verklaringen van optie, die zijn ingediend op of na deze datum.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Justitie.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in de Staatscourant.

Naar boven