Besluit van 18 juli 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 juli 2009, FM 2009-1495 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op artikel XIII van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 18 juli 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenendertigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving in werking treedt. Het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector treedt op basis van artikel 21 van dat besluit gelijktijdig met de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving in werking.

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Naar boven