Besluit van 28 januari 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 januari 2009, nr. 5578793/08/6;

Gelet op artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 27b, tweede lid, 27l, vijfde lid en 29a, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 24, zesde lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 46, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, en artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 22 januari 2009, nr. W03.09.002/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 23 januari 2009, nr. 5583388/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom F opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.

In kolom F staan de huidige bedragen aan griffierecht en vast recht vermeld. In kolom G staan de bedragen die vanaf 1 februari 2009 zullen gelden.

A

B

C

D

E

F

G

nr.

wet

artikel

lid

onderdeel

huidige tekst

nieuwe tekst

Ministerie van Justitie

1.

Algemene wet bestuursrecht

 8:41

3

a

€    39

€    41

2.

Algemene wet bestuursrecht

 8:41

3

b

€   145

€   150

3.

Algemene wet bestuursrecht

 8:41

3

c

€   288

€   297

4.

Beroepswet

22

2

a

€   107

€   110

5.

Beroepswet

22

2

b

€   216

€   223

6.

Beroepswet

22

2

c

€   433

€   447

7.

Beroepswet

22

3

 

€   433

€   447

8.

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

24

2

a

€   216

€   223

9.

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

24

2

b

€   433

€   447

10.

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

24

3

 

€   433

€   447

11.

Wet op de rechtsbijstand

46

2

 

€    39

€    41

12.

Wet op de rechtsbijstand

46

3

 

€   107

€   110

13.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

1° onder a

€    35

€    36

14.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

1° onder b

€    61

€    63

15.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

1° onder d

€   153

€   158

16.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

1° onder e

€   201

€   208

17.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

1° onder f

€   107

€   110

18.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

1° onder f

€   288

€   297

19.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder a

€   201

€   208

20.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder b

€   107

€   110

21.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder c

€   303

€   313

22.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder d

€   306

€   316

23.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder d

€ 4 784

€ 4 938

24.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder d

€   306

€   316

25.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder d

€ 1 148

€ 1 185

26.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder e

€   232

€   240

27.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder e

€ 4 787

€ 4 941

28.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder e

€ 1 147

€ 1 184

29.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder f

€   232

€   240

30.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder f

€ 4 787

€ 4 941

31.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder f

€ 1 147

€ 1 184

32.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder f

€   232

€   240

33.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder f

€ 4 787

€ 4 941

34.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder f

€ 1 147

€ 1 184

35.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

2

2° onder g

€   254

€   262

36.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

a

€   254

€   262

37.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

b

€   107

€   110

38.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

c

€   406

€   419

39.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

d

€   409

€   422

40.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

d

€ 5 981

€ 6 174

41.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

d

€   409

€   422

42.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

d

€ 1 148

€ 1 185

43.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

e

€   254

€   262

44.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 2

3

f

€   303

€   313

45.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 4

  

€   254

€   262

46.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 9

1

 

€   501

€   517

47.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 9

3

 

€   254

€   262

48.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 9

4

 

€   254

€   262

49.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

10

1

 

€    99

€   102

50.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

10

1

 

€   201

€   208

51.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

13

4

 

€    16

€    17

52.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

13

6

 

€   150

€   155

53.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

13

7

 

€    16

€    17

54.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

13

8

 

€    16

€    17

55.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

14

1

 

€    99

€   102

56.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

14

3

 

€    99

€   102

57.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

17

1

 

€   455

€   470

58.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

17

1

 

€   115

€   119

59.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

17

1

 

€   231

€   238

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

60.

Wet op de Raad van State

40

2

a

€   216

€   223

61.

Wet op de Raad van State

40

2

b

€   433

€   447

62.

Wet op de Raad van State

40

3

 

€   433

€   447

 

Ministerie van Financiën

63.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27b

1

a

€    39

€    41

64.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27b

1

b

€   145

€   150

65.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27b

1

c

€   288

€   297

66.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27l

2

a

€   107

€   110

67.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27l

2

b

€   216

€   223

68.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27l

2

c

€   433

€   447

69.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

27l

3

 

€   433

€   447

70.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

29a

2

a

€   107

€   110

71.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

29a

2

b

€   216

€   223

72.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

29a

2

c

€   433

€   447

73.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

29a

3

 

€   433

€   447

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

74.

Wet op het hoger onderwijs

en wetenschappelijk onderzoek

 7.67

  

€    39

€    41

ARTIKEL II

  • 1. Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijft het recht zoals dat voor die datum gold van toepassing.

  • 2. Indien op de dag voorafgaand aan die waarop dit besluit in werking treedt tegen een besluit beroep openstaat op een administratieve rechter, blijft het oude recht op het beroep van toepassing.

  • 3. Indien op de dag voorafgaand aan die waarop dit besluit in werking treedt tegen een uitspraak van een administratieve rechter hoger beroep of beroep in cassatie openstaat, blijft het oude recht op het hoger beroep of het beroep in cassatie van toepassing.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 28 januari 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt ertoe de griffierechten in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet op de Raad van State en de Wet op de rechtsbijstand alsmede tarieven in de Wet tarieven in burgerlijke zaken te verhogen. In dit besluit wordt gemakshalve steeds de term griffierechten gebruikt, ook indien daarmee tevens het vast recht en het overig recht in de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt bedoeld. De griffierechten worden verhoogd met het percentage waarmee de consumentenprijsindex (CPI) vanaf 31 augustus 2007 tot en met 31 augustus 2008 is gestegen.

Ingevolge de artikelen zoals genoemd in de aanhef van dit besluit kunnen de griffierechten zoals vermeld in voornoemde wetten bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd, voor zover de consumentenprijsindex van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft. Ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken kunnen de bedragen, genoemd in de eerste titel van die wet, bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd, indien de consumentenprijsindex van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.

De griffierechten zoals vermeld in de hiervoor genoemde wetten zijn naar aanleiding van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de laatste maal geïndexeerd bij Besluit van 17 januari 2008 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008) (Stb. 2008, 20). Deze indexering had betrekking op de periode 31 augustus 2006 tot en met 31 augustus 2007.

Volgens berekeningen van het Centraal bureau voor de Statistiek bedragen de consumentenprijsindexcijfers totalen (alle huishoudens) 2006=100, voor augustus 2007: 101,47 en voor augustus 2008: 104,74. Gedurende de periode van 31 augustus 2007 tot en met 31 augustus 2008 is de consumentenprijsindex derhalve met 3,22% gestegen (104.74 : 101,47 * 100 = 103,22 – 100 = 3,22%). Met deze stijging van de consumentenprijsindex wordt in dit besluit rekening gehouden door elk bedrag aan griffierecht en elk bedrag aan vast recht met 3,22% te verhogen. De bedragen die op deze wijze worden verkregen worden rekenkundig afgerond op hele euro’s.

Het griffierecht zoals dat is opgenomen in artikel 8:41, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 27b, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; artikel 46, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand en artikel 7:67, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is de laatste maal dat indexering plaatsvond niet meegenomen. Reden hiervoor was dat in verband met de afronding het griffierecht ook na indexering hetzelfde zou bedragen. Bij de thans uitgevoerde indexering zijn de bedragen echter gewijzigd en derhalve opgenomen in de tabel. Uitgangspunt bij deze bedragen is het indexcijfer van augustus 2006, het moment waarop dit bedrag voor het laatst is geïndexeerd. Het indexcijfer was destijds 100,36 (ten opzichte van 2006=100). In augustus 2008 is het indexcijfer 104,74. Het indexcijfer is in de periode van 31 augustus 2006 tot en met 31 augustus 2008 derhalve met 4,36% gestegen (104,74 : 100,36 * 100 = 104,364 – 100 = 4,36%).

Het griffierecht in genoemde artikelen is daarom met 4,36% verhoogd.

Het griffierecht zoals dat is opgenomen in artikel 14, vierde, zevende, en achtste lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken is de laatste maal dat indexering plaatsvond evenmin meegenomen. Reden hiervoor was dat in verband met de afronding het griffierecht ook na indexering hetzelfde zou bedragen. Bij de thans uitgevoerde indexering is het bedrag echter gewijzigd en derhalve opgenomen in de tabel. Uitgangspunt bij dit bedrag is het indexcijfer van augustus 2005, het moment waarop dit bedrag voor het laatst is geïndexeerd. Het indexcijfer was destijds 98,96 (ten opzichte van 2006=100). In augustus 2008 is het indexcijfer 104,74. Het indexcijfer is in de periode van 31 augustus 2006 tot en met 31 augustus 2008 derhalve met 5,58% gestegen (104,74 : 98,96 * 100 = 105,58 – 100 = 5,58%). De griffierechten in genoemd artikel is daarom met 5,58% verhoogd.

Het griffierecht zoals dat is opgenomen in artikel 2, tweede lid, onderdeel 1°, onder c, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt sinds de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (Stb. 2003, 500) niet meer geïndexeerd. Indexering blijft achterwege in verband met de betaling van de minimale geldsom waartoe de eis of het verzoekschrift, zoals vermeld in voornoemd artikel, strekt. Indien het tarief thans geïndexeerd zou worden, is het gevolg dat eiser of gedaagde verplicht wordt een tarief te betalen dat hoger ligt dan de minimale geldsom die geëist danwel verzocht kan worden. Aangezien dit onwenselijk is blijft indexering achterwege.

Overgangsrecht

In artikel II is het overgangsrecht opgenomen. Uitgangspunt is daarbij dat indien op de dag waarop dit besluit in werking is getreden een griffierecht verschuldigd is, het tarief van toepassing is zoals dat geldt ingevolge het Besluit van 17 januari 2008 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008 (Stb. 2008, 20). Dat betekent ook dat ingeval van een kostenveroordeling alleen het griffierecht dat daadwerkelijk is betaald, in rekening zal worden gebracht. Wordt vervolgens hoger beroep of cassatie ingesteld, dan wordt daarvoor het nieuwe recht gehanteerd.

Bij de bestuursrechtelijke zaken is een regeling opgenomen voor de besluiten die (uiterlijk) op de dag voor de dag waarop dit besluit in werking is getreden bekend zijn gemaakt, ten aanzien waarvan op die dag de beroepstermijn van zes weken nog openstaat en waartegen nog geen beroepschrift is ingediend. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de beroepstermijn zes weken, te rekenen vanaf de dag waarop het besluit bekendgemaakt wordt.

Eenvoudigheidshalve wordt bepaald dat ten aanzien van besluiten die (uiterlijk) op de dag voor de dag van inwerkingtreding van dit besluit bekendgemaakt zijn en waartegen bij een administratieve rechter (zie artikel 1:4 Awb) nog tijdig in beroep kan worden gekomen, het oude recht van toepassing blijft. In het derde lid is een vergelijkbare bepaling opgenomen ten aanzien van het instellen van hoger beroep of beroep in cassatie tegen een uitspraak van een administratieve rechter.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Justitie.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in de Staatscourant.

Naar boven