Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de opbrengst van de verschillende vast rechten en griffierechten te doen verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom F opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.

ABCDEFG
nrWetartikellidonderdeelhuidige tekstnieuwe tekst
 Ministerie van Justitie 
1.Algemene wet bestuursrecht18:413a€ 31€ 36
2.Algemene wet bestuursrecht8:413b€ 116€ 133
3.Algemene wet bestuursrecht8:413c€ 232€ 267
4.Beroepswet2222a€ 87€ 100
5.Beroepswet222b€ 175€ 201
6.Beroepswet222c€ 348€ 400
7.Beroepswet2238.€ 348€ 400
8.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie3242a€ 175€ 201
9.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242b€ 348€ 400
10.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie24312.€ 348€ 400
11.Wet op de rechtsbijstand4462 € 31€ 36
12.Wet op de rechtsbijstand463 € 87€ 100
13.Wet tarieven in burgerlijke zaken5221° onder a€ 28€ 32
14.Wet tarieven in burgerlijke zaken221° onder b€ 49€ 56
15.Wet tarieven in burgerlijke zaken221° onder c€ 87€ 90
16.Wet tarieven in burgerlijke zaken221° onder d€ 123€ 141
17.Wet tarieven in burgerlijke zaken221° onder e€ 162€  186
18.Wet tarieven in burgerlijke zaken221° onder f€ 87€ 100
19.Wet tarieven in burgerlijke zaken221° onder f€ 232€ 267
20.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder a€ 162€ 186
21.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder b€ 87€ 100
22.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder c€ 245€ 282
23.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder e1,9 procent2,2 procent
24.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder e€ 193€ 220
25.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder e€ 3 863€ 4 440
26.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder e€ 925€ 1065
27.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f1,9 procent2,2 procent
28.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f€ 193€ 220
29.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f€ 3 863€ 4 440
30.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f€ 925€ 1065
31.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f1,9 procent2,2 procent
32.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f€ 193€ 220
33.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f€ 3 863€ 4 440
34.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder f€ 925€ 1065
35.Wet tarieven in burgerlijke zaken222° onder g€ 205€ 236
36.Wet tarieven in burgerlijke zaken23a€ 205€ 236
37.Wet tarieven in burgerlijke zaken23b€ 87€ 100
38.Wet tarieven in burgerlijke zaken23c€ 328€  377
39.Wet tarieven in burgerlijke zaken23e€ 205€ 236
40.Wet tarieven in burgerlijke zaken23f€ 245€  282
41.Wet tarieven in burgerlijke zaken4  € 205€ 236
42.Wet tarieven in burgerlijke zaken91 € 404€ 465
43.Wet tarieven in burgerlijke zaken93 € 205€ 236
44.Wet tarieven in burgerlijke zaken94 € 205€ 236
45.Wet tarieven in burgerlijke zaken101 € 80€ 92
46.Wet tarieven in burgerlijke zaken101 € 162€ 186
47.Wet tarieven in burgerlijke zaken134 € 162€ 186
48.Wet tarieven in burgerlijke zaken136 € 120€ 138
49.Wet tarieven in burgerlijke zaken137 € 13€ 15
50.Wet tarieven in burgerlijke zaken138 € 13€ 15
51.Wet tarieven in burgerlijke zaken141 € 80€ 92
52.Wet tarieven in burgerlijke zaken143 € 80€ 92
52a.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 € 367€  422
52b.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 € 93€ 107
52c.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 € 186€ 214
       
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
53.Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië69c2 € 27€ 35
54.Wet op de Raad van State7402a€ 175€ 201
55.Wet op de Raad van State402b€ 348€ 400
56.Wet op de Raad van State403 €  348€ 400
       
 Ministerie van Financiën
57.Algemene wet inzake rijksbelastingen827b1a€ 31€ 36
58.Algemene wet inzake rijksbelastingen27b1b€ 116€ 133
59.Algemene wet inzake rijksbelastingen27b1c€ 232€ 267
60.Algemene wet inzake rijksbelastingen29a2a€ 87€ 100
61.Algemene wet inzake rijksbelastingen29a2b€ 175€ 201
62.Algemene wet inzake rijksbelastingen29a2c€ 348€ 400
63.Algemene wet inzake rijksbelastingen29a3 € 348€ 400
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
64.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek97:67  € 31€ 36
       
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
65.Wet buitengewoon pensioen 1940–194510383 € 27€ 35
66.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet11453 € 27€ 35
67.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers12343 € 27€ 35
68.Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–194513563 € 27€ 35
69.Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–4514443 € 27€ 35

1. Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

2. Stb. 1994, 3, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

3. Stb. 1994, 4, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 april 2003, Stb. 264.

4. Stb. 1993, 775, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

5. Stb. 1844, 39, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 januari 2003, Stb. 20.

6. Stb. 1954, 385, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

7. Stb. 1994, 2, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 januari 2003, Stb. 20.

8. Stb. 1959, 301, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 januari 2003, Stb. 20.

9. Stb. 2000, 11, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

10. Stb. 1995, 409, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

11. Stb. 1995, 410, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2001, Stb. 602.

12. Stb. 1995, 411, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

13. Stb. 1995, 413, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

14. Stb. 1995, 414, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

ARTIKEL II

De Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, tweede lid, onderdeel 2°, onder d, komt de eerste volzin te luiden:

Wanneer de eis of het verzoekschrift strekt tot een betaling van een bepaalde geldsom van meer dan € 11 345, 2,2 procent van die geldsom, met een minimum van € 285 en een maximum van € 4 440 en met een minimum van € 285 en een maximum van € 1 065 voor de gedaagde of verweerder indien deze een natuurlijke persoon is.

2. In artikel 2, derde lid, onderdeel d, komt de eerste volzin te luiden:

Wanneer de eis of het verzoekschrift strekt tot betaling van een bepaalde geldsom van meer dan € 11 345, 3 procent van die geldsom, met een minimum van € 380 en een maximum van € 5 550 en met een minimum van € 380 en een maximum van € 1 065 voor de gedaagde of verweerder in hoger beroep indien deze een natuurlijke persoon is.

ARTIKEL III

  • 1. Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet blijft het recht zoals dat voor die datum gold, van toepassing.

  • 2. Indien op de dag waarop deze wet in werking treedt tegen een besluit beroep openstaat op een administratieve rechter, blijft het oude recht op het beroep van toepassing.

  • 3. Indien op de dag waarop deze wet in werking treedt tegen een uitspraak van een administratieve rechter hoger beroep openstaat, blijft het oude recht op het hoger beroep van toepassing.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 december 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de elfde december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 28 740.

Handelingen II 2002/2003, blz. 4620.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 740 (266); 2003/2004, 28 740 (A, B, C, D, E).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 2 december 2003.

Naar boven