Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2009, 193Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 april 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wegvervoer goederen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 maart 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/331 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 8.8 van de Wet wegvervoer goederen en artikel IV van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  • 1. De Wet wegvervoer goederen, met uitzondering van artikel 8.4, onderdelen A tot en met D, treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.

  • 2. Artikel 8.4, onderdelen A tot en met D, van de Wet wegvervoer goederen, treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

ARTIKEL II

  • 1. De artikelen IIB, onderdelen A tot en met G, en IIIA van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38) treden in werking met ingang van 1 mei 2009.

  • 2. Artikel IIB, onderdeel H, van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38) treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 april 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de achtentwintigste april 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin