Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de premievrijstelling voor oudere werknemers te vervangen door een premiekorting ten behoeve van werkgevers voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 6, komt te luiden:

AFDELING 6

Premiekortingen en premievrijstelling

B

Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 6, paragraaf 1, komt te luiden:

§ 1. Premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer

C

Artikel 47 komt te luiden:

Artikel 47 Premiekorting oudere werknemer

 • 1. De werkgever past een korting toe op het totaal van de door hem en zijn werknemers op grond van de artikelen 27 en 31 verschuldigde premies en de door hem op grond van afdeling 4 verschuldigde premies bij een dienstbetrekking met een werknemer:

  • a. die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet werk en inkomen kunstenaars, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, of op wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet; en

  • b. die op het moment van in dienst treden bij die werkgever 50 jaar of ouder is.

  De korting wordt toegepast voor zolang de dienstbetrekking met die werknemer duurt doch ten hoogste gedurende de eerste drie jaar vanaf de aanvang van die dienstbetrekking.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing is bij een dienstbetrekking met een werknemer, die behoort tot een nader te bepalen categorie van personen, die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht hebben op een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet.

 • 3. Ten aanzien van een werknemer die 62 jaar of ouder is, op wie in een tijdvak waarover premie wordt betaald het eerste of tweede lid niet van toepassing is, past de werkgever, voor zolang de dienstbetrekking duurt, een korting toe op het totaal van de verschuldigde premies, bedoeld in het eerste lid, met ingang van de eerste dag van het tijdvak waarover premie wordt betaald waarin de werknemer de leeftijd van 62 jaar bereikt.

 • 4. De werkgever bewaart bij de loonadministratie een verklaring van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank, het college van burgemeester en wethouders of een andere uitkeringsinstantie, dat de werknemer, bedoeld in het eerste of tweede lid, voorafgaande aan de datum van aanvang van dienstbetrekking recht had op een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, of voldoet aan het tweede lid.

D

Artikel 48 komt te luiden:

Artikel 48 Omvang premiekorting oudere werknemer

 • 1. De korting, bedoeld in artikel 47, eerste en derde lid, bedraagt € 6 500 per jaar.

 • 2. Het bedrag van de korting wordt naar evenredigheid verminderd, indien de met die werknemer overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week in het tijdvak waarover premie wordt betaald korter is dan de volledige arbeidsduur en indien geen vaste arbeidsduur is overeengekomen.

 • 3. De volledige arbeidsduur wordt gesteld op 36 uur per week.

 • 4. Voor een werknemer zonder vast overeengekomen arbeidsduur wordt de vermindering bepaald aan de hand van het aantal uren waarover de werkgever loon is verschuldigd in het tijdvak waarover premie wordt betaald herleid naar weken.

E

Het paragraafopschrift «§ 2. Korting arbeidsgehandicapte werknemer» vervalt.

F

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

2. De aanhef van het eerste lid komt te luiden:

De werkgever past een korting toe op het totaal van de door hem en zijn werknemers op grond van de artikelen 27 en 31 verschuldigde premies en de door hem op grond van afdeling 4 verschuldigde premies bij een dienstbetrekking met een werknemer, die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking:

3. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

De korting wordt toegepast voor zolang de dienstbetrekking met die werknemer duurt doch ten hoogste gedurende de eerste drie jaar vanaf de aanvang van die dienstbetrekking.

4. Onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot vierde tot en met zesde lid, vervalt het vierde lid.

G

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Omvang premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De korting, bedoeld in artikel 49, bedraagt € 2 042 per jaar.

3. In het tweede lid wordt «€ 227» vervangen door: € 454.

4. In het derde lid wordt «€ 680» vervangen door: € 1 360.

5. Het vierde en vijfde lid vervallen.

H

Na artikel 50 wordt een paragraaf ingevoegd luidende:

§ 2. Algemene bepalingen en nadere regels premiekorting

Artikel 50a Uitzondering premiekorting

De artikelen 47 en 49 zijn niet van toepassing, indien de werknemer arbeid verricht in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 50b Ondergrens premiekorting

Indien de toepassing van artikel 48 en 50 ertoe zou leiden dat een negatieve premie wordt geheven, wordt de premie op nihil gesteld.

Artikel 50c Nadere regels
 • 1. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, worden met betrekking tot de premiekortingen regels gesteld over de toepassing van die kortingen bij onderbreking van het dienstverband dan wel opeenvolgende en verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever of bij overgang van ondernemingen en voor het in dienst treden.

 • 2. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, kunnen regels worden gesteld ten behoeve van een goede uitvoering van paragraaf 1 van deze afdeling, waaronder voor het berekenen van de evenredige vermindering en de samenloop van premiekortingen en premievrijstelling in het tijdvak waarover premie wordt betaald.

I

Het opschrift «§ 4. Nadere regels» vervalt.

J

Artikel 55 komt te luiden:

Artikel 55 Nadere regels

Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanvragen, bedoeld in deze paragraaf, en ten behoeve van een goede uitvoering van deze paragraaf.

K

In artikel 100, onderdeel g, wordt «de bedragen van de korting arbeidsgehandicapte werknemer» vervangen door: de bedragen van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer.

L

In artikel 108, eerste lid, onderdeel n, wordt «de bedragen van de korting arbeidsgehandicapte werknemer» vervangen door: de bedragen van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer.

M

In artikel 115, eerste lid, onderdeel k, wordt «de bedragen van de premiekorting» vervangen door: «de bedragen van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer» en wordt na «hoofdstuk 3» ingevoegd: en in artikel 122c.

N

In artikel 117, achtste lid, wordt «de bedragen van de premiekorting» vervangen door: de bedragen van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer.

O

In artikel 117b, vijfde lid, wordt «de bedragen van de premiekorting» vervangen door: de bedragen van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer.

P

Na artikel 122ac worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 122b Overgangsbepaling bedragen premiekorting

 • 1. Tot het jaar 2013 bedraagt de korting, bedoeld in artikel 47, derde lid, € 2 750 per jaar.

 • 2. Tot het jaar 2010 worden de premiekortingen, bedoeld in de artikelen 47 en 49, toegepast op enerzijds de op grond van de artikelen 27 en 31 door de werkgever verschuldigde premies en anderzijds op de op grond van afdeling 4 van hoofdstuk 3 verschuldigde premies.

 • 3. Bij de toepassing van het tweede lid bedragen de premiekortingen per soort verschuldigde premies de helft van de in de artikelen 48 en 50 en in het eerste lid, genoemde bedragen.

Artikel 122c Overgangsbepaling premievrijstelling oudere werknemer

Artikel 47, aanhef en onderdeel b, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere sociale verzekeringswetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (Stb. 598), blijft van toepassing voor zover de betreffende premievrijstelling op die dag werd toegepast voor het in dienst hebben van werknemers van 54,5 jaar en ouder, tot die werknemers de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt.

Artikel 122d Overgangsbepaling ontwikkeling premie Algemeen Werkloosheidsfonds

De premie die op grond van artikel 27 is vastgesteld wordt met ingang van het jaar 2015 in verband met de ontwikkeling van de lasten voor werkgevers voortvloeiend uit de toepassing van artikel 47, 122b en 122c verlaagd met 0,35% in 2015, 0,45% in 2016, 0,55% in 2017, 0,60% in 2018, 0,70% in 2019 en 0,75% in 2020.

Q

Na artikel 125 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 125a Evaluatie premiekorting oudere werknemers

Onze Minister zendt twee jaar na de inwerkingtreding van de artikelen 47 en 48 over de premiekorting oudere werknemers, en vervolgens telkens na twee jaar, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid van de premiekorting oudere werknemers voor de werkgelegenheid van oudere werknemers en de effecten van die premiekorting op de arbeidsinschakeling van oudere werknemers, op de omstandigheden waarin deze oudere werknemers dienstbetrekkingen aangaan en op de duur van de dienstbetrekkingen van oudere werknemers.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (31 577), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt de Werkloosheidswet als volgt gewijzigd:

A

Artikel 78a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De subsidie kan slechts worden verstrekt indien de werknemer op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt.

2. Onder vernummering van het tiende tot en met twaalfde lid tot negende tot en met elfde lid, vervalt het negende lid.

B

Aan artikel 78b wordt een zin toegevoegd, luidende: De leeftijdsgrens, bedoeld in artikel 78a, eerste lid, is niet van toepassing op deze persoon.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (31 577), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen als volgt gewijzigd:

A

Artikel 67f wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De subsidie kan slechts worden verstrekt indien deze persoon op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt.

2. Onder vernummering van het tiende en elfde lid tot negende en tiende lid, vervalt het negende lid.

B

Artikel 67g wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid, toegevoegd, luidende:

 • 2. De leeftijdsgrens, bedoeld in artikel 67f, eerste lid, is niet van toepassing op deze persoon.

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (31 577), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59j wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De subsidie kan slechts worden verstrekt indien de jonggehandicapte op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt.

2. Onder vernummering van het tiende en elfde lid tot negende en tiende lid, vervalt het negende lid.

B

Artikel 59k wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De leeftijdsgrens, bedoeld in artikel 59j, eerste lid, is niet van toepassing op deze persoon.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (31 577), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als volgt gewijzigd:

A

Artikel 65i wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De subsidie kan slechts worden verstrekt indien de verzekerde op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt.

2. Onder vernummering van het tiende en elfde lid tot negende en tiende lid, vervalt het negende lid.

B

Artikel 65j wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De leeftijdsgrens, bedoeld in artikel 65i, eerste lid, is niet van toepassing op deze persoon

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (31 577), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze, wordt artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De subsidie kan slechts worden verstrekt indien deze persoon op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt.

2. Onder vernummering van het tiende en elfde lid tot negende en tiende lid, vervalt het negende lid.

ARTIKEL VII INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de dertigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 707

Naar boven