Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2008, 540AMvB

Besluit van 4 december 2008, houdende regels met betrekking tot onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap en de uitvoering daarvan door UWV (Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 6 oktober 2008, nr. WJZ/57270 (2658), directie Wetgeving en Juridische Zaken; gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2008, nr. W05.08.0425/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 25 november 2008, nr. WJZ/72435 (2658), directie Wetgeving en Juridische Zaken; uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1. Algemene bepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet overige OCW-subsidies;

b. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Uitgangspunten verlening voorzieningen

 • 1. Een voorziening als bedoeld in artikel 19a van de wet wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een voorziening of een voorziening betreft

  • a. die algemeen gebruikelijk is; of

  • b. waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is.

 • 2. Bij de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt bij de beoordeling en berekening van de kosten en de verlening van een voorziening als bedoeld in het eerste lid uitgegaan van de goedkoopste adequate voorziening.

Artikel 3. Geen voorzieningen bij geringe kosten

 • 1. Een voorziening als bedoeld in artikel 19a van de wet wordt niet verstrekt indien de kosten, bedoeld in dat artikel, minder bedragen dan 1,85 maal het minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals laatstgenoemd artikel luidde op 1 januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 2. Indien de gezamenlijke waarde van voorzieningen als bedoeld in artikel 19a van de wet die in een kalenderjaar zijn aangevraagd, een bedrag ter hoogte van 1,85 maal het minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreft, kan het UWV voorzieningen verstrekken ter hoogte van die gezamenlijke waarde.

Artikel 4. Op het individu gerichte voorzieningen

Een voorziening als bedoeld in artikel 19a van de wet wordt slechts verleend indien deze in overwegende mate op het individu is gericht.

Paragraaf 2 Voorzieningen

Artikel 5. Onderwijsvoorzieningen

 • 1. Onder voorzieningen als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de wet worden uitsluitend verstaan:

  • a. vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat de persoon, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de wet, zijn opleidingslocatie kan bereiken;

  • b. intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een auditieve handicap;

  • c. meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting van de opleidingslocatie en de bij de opleiding te gebruiken hulpmiddelen, die in overwegende mate op het individu van de persoon, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de wet, zijn afgestemd.

 • 2. Onder voorzieningen als bedoeld in artikel 19a, tweede en derde lid, van de wet worden niet verstaan:

  • a. voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen in of op basis van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

  • b. voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of aanvullingen op die voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald, met uitzondering van bij ministeriële regeling aangewezen hulpmiddelen, genoemd in de Regeling zorgverzekering, voor zover die hulpmiddelen vrijwel uitsluitend worden gebruikt in de onderwijssituatie;

  • c. personele onderwijsfaciliteiten, waaronder in elk geval wordt verstaan activiteiten als remedial teaching, ambulante begeleiding of het geven van begeleidingslessen;

  • d. voorzieningen voor het vervoer van leerlingen naar en van school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, tenzij artikel V van de Wet van 17 januari 2002 houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen (Stb. 59) van toepassing is;

  • e. voorzieningen die verband houden met dyslexie.

Artikel 6. Inkomenstoets leefvervoersvoorzieningen

 • 1. Vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de wet, worden niet verleend of worden beëindigd, indien het inkomen van de persoon die de voorziening aanvraagt of aan wie de voorziening is verleend, in het kalenderjaar waarin de voorziening is aangevraagd of voortzetting van een verleende voorziening wordt overwogen, meer bedraagt dan 261 maal 70% van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

 • 2. Indien het inkomen van de persoon, bedoeld in het eerste lid, in betekenende mate aan fluctuaties onderhevig is, wordt voor de toepassing van het eerste lid de som van het inkomen over het in het eerste lid bedoelde kalenderjaar en het inkomen over de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren gedeeld door drie.

 • 3. Onder vervoersvoorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden in elk geval verstaan een bruikleenauto, een taxikostenvergoeding en een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto of van een bruikleenauto.

 • 4. Bij ministeriële regeling:

  • a. worden regels gesteld over de wijze van vaststelling van het inkomen, bedoeld in het eerste lid, waarbij kan worden bepaald dat bij de vaststelling van het inkomen mede in aanmerking wordt genomen het inkomen van de ouders, de echtgenoot, de partner of een ander gezinslid van de in het eerste lid bedoelde persoon;

  • b. kan het in het eerste lid bedoelde percentage voor categorieën van personen worden verhoogd; en

  • c. kan worden bepaald dat het eerste lid geen toepassing vindt bij de verlening van nader te bepalen vervoersvoorzieningen.

 • 5. Beëindiging van de vervoersvoorzieningen wegens overschrijding van de inkomensgrens, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats met ingang van de datum die is gelegen zes maanden nadat de persoon aan wie de voorziening is verleend van de voorgenomen beëindiging in kennis is gesteld.

Artikel 7. Leefvervoersvoorziening

 • 1. Een leefvervoersvoorziening als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de wet wordt slechts verleend indien daarmee de uit ziekte of gebrek voortvloeiende beperkingen worden opgeheven of verminderd.

 • 2. Een leefvervoersvoorziening als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de wet wordt slechts verleend indien op grond van artikel 19a, tweede lid, van de wet een vervoersvoorziening is verleend.

 • 3. Na beëindiging van de vervoersvoorziening, verleend op grond van artikel 19a, tweede lid, van de wet, wordt de leefvervoersvoorziening voortgezet gedurende de termijn die is voorzien in de beschikking van UWV waarbij de voorziening is toegekend, doch ten hoogste voor de duur van twaalf maanden.

Artikel 8. Intermediaire activiteiten voor personen met een auditieve handicap

De verlening van een intermediaire activiteit als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de wet, vindt plaats door vergoeding van de kosten voor bemiddeling bij het vinden van en voor het gebruik van een intermediaire activiteit.

Artikel 9. Overname van voorzieningen

 • 1. Het UWV kan, indien een of meer feiten op grond waarvan een voorziening als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de wet is verleend, zodanig wijzigen dat de verlening niet langer is aangewezen, of indien een met betrekking tot een voorziening afgesloten bruikleencontract afloopt, de desbetreffende persoon de niet in de vorm van een financiële tegemoetkoming verleende voorziening doen behouden of doen kopen, voor een prijs die de op dat moment in het maatschappelijk verkeer geldende waarde van een dergelijke voorziening niet te boven gaat.

 • 2. Indien de voorziening, bedoeld in het eerste lid, een vervoermiddel betreft, wordt bij het bepalen van de waarde, bedoeld in het eerste lid, uitgegaan van de voorziening zonder specifieke aanpassingen.

Paragraaf 3 Financiering en verantwoording UWV

Artikel 10. Vergoeding kosten UWV

 • 1. Onze Minister vergoedt aan het UWV de kosten van de voorzieningen die op grond van artikel 19a van de wet door het UWV zijn betaald.

 • 2. Onze Minister vergoedt aan het UWV de kosten die door het UWV bij de uitvoering van zijn taak, bedoeld in artikel 19a van de wet, worden gemaakt.

 • 3. Onze Minister vergoedt aan het UWV de kosten die verband houden met het beëindigen door het UWV van de werkzaamheden ter uitvoering van zijn taak bedoeld in artikel 19a van de wet.

 • 4. Op de kosten komen in mindering de voorzieningen die zijn terugbetaald en de baten die voortvloeien uit de uitvoering van deze regeling.

Artikel 11. Nadere regels jaarverslag, jaarrekening, tussentijdse rapportages en accountantscontrole

 • 1. Het UWV biedt jaarlijks vóór 15 maart het gedeelte van het jaarverslag dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit met het gedeelte van de jaarrekening dat daarop betrekking heeft aan Onze Minister aan. De verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in artikel 35 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, bevat een afzonderlijke verklaring over het gedeelte dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit.

 • 2. De tussentijdse verslagen die het UWV opstelt op grond van artikel 49, achtste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie bevatten tevens een gedeelte over de uitvoering van dit besluit, welk gedeelte door het UWV wordt aangeboden aan Onze Minister.

 • 3. UWV biedt het gedeelte van de verslagen, bedoeld in het tweede lid, vóór 15 juni en 15 oktober aan.

 • 4. Het UWV neemt in het gedeelte van het jaarverslag met jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, ten minste een verslag van de werkzaamheden en het gevoerde beleid met betrekking tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 19a van de wet, op en tevens een toelichting op het gedeelte van de jaarrekening en de balans dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit.

 • 5. De gedeelten van de tussentijdse verslagen, bedoeld in het tweede lid, geven, uitgesplitst naar de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, ten minste inzicht in de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten, op grond van artikel 19a van de wet, ten opzichte van de voor deze doeleinden verstrekte voorschotten.

Artikel 12. Tijdstip, inhoud en inrichting aanvraag voorschot, vaststelling kosten

 • 1. Het UWV dient jaarlijks vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarin de kosten zullen worden gemaakt de aanvraag om een voorschot aan Onze Minister in.

 • 2. De aanvraag om een voorschot heeft betrekking op de kosten, bedoeld in artikel 10, en de ontvangsten op grond van artikel 19a van de wet en is ten minste uitgesplitst naar de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 3. Onze Minister stelt de hoogte van het voorschot vast en verstrekt met ingang van het begrotingsjaar waarop het voorschot betrekking heeft maandelijks voor de 11e van de maand een twaalfde deel van het vastgestelde voorschot.

 • 4. Onze Minister kan, op verzoek van het UWV, de bevoorschotting aanpassen in de loop van een kalenderjaar.

 • 5. Onze Minister stelt binnen acht weken na ontvangst van het gedeelte van het jaarverslag en de jaarrekening dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit de eindafrekening vast.

Artikel 13. Nadere regels

Bij ministeriële regeling kan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere regels stellen over de wijze waarop het jaarverslag, de jaarrekening en de tussentijdse verslagen, bedoeld in artikel 12, worden ingericht en aangeboden.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 19a van de wet in werking treedt.

Artikel 15. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 4 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de achttiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Deze nota van toelichting onderteken ik in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dit besluit strekt ertoe de wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap (hierna: de wet) uit te werken.

Met bovengenoemde wet wordt de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor de verstrekking van onderwijsvoorzieningen die noodzakelijk zijn in verband met een handicap overgeheveld van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitvoering blijft bij de huidige uitvoerder, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Op basis van artikel 19a, zevende lid, van de wet wordt in dit besluit nader uitwerking gegeven aan:

 • de soorten onderwijsvoorzieningen en de voorwaarden welke ten grondslag liggen aan de verstrekking ervan;

 • de wijze van financiering van de onderwijsvoorzieningen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de wijze waarop de verantwoording van de uitvoering door het UWV dient te geschieden.

2. Handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid

De huidige regeling en uitvoering blijft gecontinueerd. Het UWV blijft de onderwijsvoorzieningen op dezelfde wijze als voorheen indiceren en verstrekken. Procedures, criteria en aanspraken zijn niet gewijzigd. Op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer blijft de verstrekking van onderwijs- en arbeidsvoorzieningen geconcentreerd bij het ene loket UWV en is niet gekozen voor een alternatieve uitvoerder van de onderwijsvoorzieningen.

3. Administratieve lasten

De administratieve lasten voor de burgers zullen niet toenemen omdat de huidige regelgeving ongewijzigd is overgezet vanuit de Wet IWIA naar de onderwijswetgeving en het UWV de verstrekking blijft uitvoeren.

De extra kosten en tijdsinvestering voor een gescheiden verantwoording door het UWV zijn zeer gering en beperkt gehouden omdat er één jaarverslag en verklaring wordt opgesteld voor onderwijs- en werkvoorzieningen, waarvan alleen het onderwijsdeel naar OCW wordt gestuurd.

4. Financiële gevolgen

Voor de financiële gevolgen van de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de onderwijsvoorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 5 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2007/08, 31 383, nr. 3).

Artikelsgewijs

Voor de toelichting op de hierna genoemde artikelen van het Reïntegratiebesluit wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting die is opgenomen bij Stb. 2005, 622.

Artikelen 2 en 3

Deze artikelen komen overeen met het tot nu toe van toepassing zijnde artikel 2 en artikel 3 van het Reïntegratiebesluit, voor zover laatstgenoemde artikelen betrekking hadden op de onderwijsvoorzieningen.

Artikel 4

Dit artikel komt overeen met het tot nu toe van toepassing zijnde artikel 4 van het Reïntegratiebesluit.

Artikel 5

Deze bepaling komt overeen met het tot nu toe geldende artikel 19 van het Reïntegratiebesluit. In het tweede lid, onderdeel b, is ten opzichte van het Reïntegratiebesluit wel een wijziging aangebracht. Onderdeel b is niet van toepassing op bij ministeriële regeling aangewezen hulpmiddelen, genoemd in de Regeling zorgverzekering. Die aangewezen hulpmiddelen behoren dus wel tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 19a, tweede en derde lid, van de wet. De wijziging ten opzichte van het Reïntegratiebesluit is opgenomen om te bewerkstelligen dat het UWV de verstrekking van deze hulpmiddelen – overeenkomstig de bestaande uitvoeringspraktijk – kan voortzetten. De hulpmiddelen die in de ministeriële regeling zullen worden aangewezen, zullen hulpmiddelen betreffen die vrijwel uitsluitend worden gebruikt in de onderwijssituatie.

Artikel 6

Artikel 6 komt overeen met het tot nu toe van toepassing zijnde artikel 5 van het Reïntegratiebesluit.

Artikel 7

Dit artikel komt overeen met het tot nu toe van toepassing zijnde artikel 6 van het Reïntegratiebesluit.

Artikel 8

Dit artikel komt overeen met het tot nu toe van toepassing zijnde artikel 7 van het Reïntegratiebesluit, voor zover laatstgenoemd artikel betrekking had op de onderwijsvoorzieningen.

Artikel 9

Dit artikel komt overeen met het tot nu toe van toepassing zijnde artikel 8 van het Reïntegratiebesluit.

Artikel 10

In dit artikel wordt vastgelegd dat de minister van OCW de uitgaven voor de onderwijsvoorzieningen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van het UWV bekostigt. Mocht worden besloten de uitvoering van de onderwijsvoorzieningen door het UWV te beëindigen dan zal de minister van OCW aan het UWV de kosten vergoeden die verband houden met de beëindiging van de uitvoering van de regeling door UWV.

Artikel 11

Teneinde de in artikel 10 bedoelde bekostiging in goede banen te leiden, moet het UWV een aantal schriftelijke stukken bij de minister van OCW aanleveren. Welke stukken dat zijn, is te lezen in artikel 11. Het gaat hierbij niet om «nieuwe» informatieverplichtingen, maar om onderdelen van stukken die het UWV tot nu toe verstrekte aan de minister van SZW. Nu de budgetverantwoordelijkheid voor de onderwijsvoorzieningen is overgegaan naar de minister van OCW is het noodzakelijk dat laatstgenoemde minister eveneens (rechtstreeks) de beschikking krijgt over de onderdelen van de verslagen die betrekking hebben op de onderwijsvoorzieningen. Het tijdstip waarop de in dit artikel bedoelde informatie wordt verstrekt, komt overeen met het tijdstip waarop de «totale» informatie aan de minister van SZW moet worden verstrekt.

Artikel 12

In dit artikel wordt geregeld hoe de bevoorschotting van het UWV plaatsvindt. In het vijfde lid wordt bepaald wanneer de eindafrekening plaatsvindt. De wijze van bevoorschotting komt overeen met die welke tot nu toe gold voor de bevoorschotting door de minister van SZW.

Artikel 13

Dit artikel regelt de bevoegdheid om in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met betrekking tot de uitvoering van paragraaf 3 van dit besluit nadere regels te stellen over de wijze waarop het jaarverslag, de jaarrekening en de tussentijdse verslagen worden ingericht en aangeboden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.