Besluit van 15 juli 2008, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 15 juli 2008 houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 juli 2008, Directie Juridische Zaken, no. TRCJZ/ 2008/2033;

Gelet op artikel III van het Besluit van 15 juli 2008 houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 15 juli 2008 houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van Artikel I, onderdeel A, onder 2 en 6, onderdeel B en onderdeel J, onder 2.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 15 juli 2008

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a.i.,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de eenendertigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven