Besluit van 23 mei 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede van het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 mei 2008, kenmerk MEVA/ICT-2846753;

Gelet op artikel 26 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De artikelen 1, 2, 3, 10, 11, 14 tot en met 20, 21, onderdelen A, B, D, E, F en G, en 22 tot en met 26 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede de artikelen 1 tot en met 25 en 30 tot en met 38 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg treden in werking met ingang van 1 juni 2008.

  • 2. De artikelen 4 tot en met 9, 12, 13 en 21, onderdeel C, van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede de artikelen 26 tot en met 29 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg treden in werking met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 2

Het Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg vervalt met ingang van 1 juni 2008.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 mei 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven