Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-118".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijz. Wet voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo) en Besluit van 22-12-2006; inwerkingtreding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-03-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-118
Jaargang 2007
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB10936
Publicatiedatum 2007-04-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 118
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 maart 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 april 2006 (Stb. 251) tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo) en het Besluit van 22 december 2006 (Stb. 2007, 24), houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., en het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in verband met wijziging van de wettelijke bepalingen over de tweede fase van het havo en vwo
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-04-03