Besluit van 15 december 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2006, nr. SV/WV/06/100539;

Gelet op artikel XIX van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De artikelen van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 treden in werking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van de artikelen I, III, onderdelen B, Da, E, F, Fa, G, J, Ja, K en L, IV, onderdeel B, V, onderdeel B, VI, onderdelen Ga, H, K, onder 1, L, onder 1, M en N, VII, onderdeel F, X, onderdelen H, J, K en L, XI, onderdeel B, XII, onderdelen B, onder 2, C en R, onder 2, XIV, onderdeel Aa, C, onder 2, G, Ia, XVI en XVII.

  • 2. De artikelen I, III, onderdelen B, E, F, G, J, K en L, IV, onderdeel B, V, onderdeel B, VI, onderdelen H, K, onder 1, L, onder 1, M en N, VII, onderdeel F, X, onderdelen H, J, K en L, XI, onderdeel B, XII, onderdelen C en R, onder 2, XIV, onderdeel G, XVI en XVII van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen I, III, onderdelen B, E, K en L terugwerken tot en met 1 oktober 2006, artikel III, onderdeel G, X, onderdeel K, XIV, onderdeel G, en XVII terugwerken tot en met 1 januari 2001, artikel III, onderdeel J, terugwerkt tot en met 1 juli 2006, de artikelen IV, onderdeel B, V, onderdeel B, VII, onderdeel F, X, onderdeel H en XII, onderdelen C en R, onder 2, terugwerken tot en met 29 december 2005, de artikelen VI, onderdelen H, K, onder 1, L, onder 1, M en N, X, onderdelen J en L, XI, onderdeel B, en XVI terugwerken tot en met 1 januari 2006.

  • 3. Artikel III, onderdelen Da, onder 2 en 3, Fa en Ja, artikel VI, onderdeel Ga, en artikel XIV, onderdelen Aa, C, onder 2, en Ia, treden in werking met ingang van 1 mei 2007.

  • 4. Artikel XII, onderdeel B, onder 2, treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XIX van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 (de Verzamelwet) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waaraan terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een tijdstip dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het merendeel van de artikelen van de Verzamelwet treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 (eerste lid). Voor een aantal artikelen geldt een andere datum van inwerkingtreding. De inwerkingtreding van die artikel(onderdelen) is geregeld in het tweede, derde en vierde lid. Een toelichting hierop is hierna opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het artikelsgewijze gedeelte van de Memorie van toelichting1 van de Verzamelwet.

Artikel I van de Verzamelwet wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (IWS). De IWS wordt aangepast aan de wijzigingen die de Wet wijziging WW-stelsel in de Werkloosheidswet (WW) heeft aangebracht. Aangezien de desbetreffende wijzigingen in de WW in werking zijn getreden met ingang van 1 oktober 2006, is het noodzakelijk dat de wijziging van de IWS terugwerkende kracht heeft tot en met deze datum.

Artikel III, onderdeel B, van de Verzamelwet wijzigt artikel 18, tweede lid, van de WW. Het betreft het verbeteren van een foutieve verwijzing en er wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 oktober 2006, omdat deze foutieve verwijzing sinds die datum in artikel 18 van de WW staat.

Artikel III, onderdeel Da, onder 1, treedt niet in werking aangezien de redactie onjuist is. Deze omissie zal bij een volgend wetsvoorstel gecorrigeerd worden.

Artikel III, onderdelen Da, onder 2 en 3, Fa en Ja, van de Verzamelwet treden in werking met ingang van 1 mei 2007, omdat deze onderdelen wijzigingen betreffen die samenhangen met een wijziging in de Wet wijziging WW-stelsel met betrekking tot zieke werklozen, die om uitvoeringstechnische redenen op 1 mei 2007 in werking treedt.

Artikel III, onderdeel E, van de Verzamelwet wijzigt artikel 31, tweede lid, van de WW. In artikel I, onderdeel W, onder 2, van de Wet wijziging WW-stelsel is een wijziging opgenomen van artikel 31, tweede lid, van de WW, die in verband met een foutieve wijziging niet kan worden doorgevoerd. Artikel III, onderdeel E, van de Verzamelwet ziet erop de desbetreffende wijziging alsnog te bewerkstelligen. Aangezien de wijziging al per 1 oktober 2006 doorgevoerd had moeten worden, werkt de wijziging terug tot en met 1 oktober 2006.

Artikel III, onderdeel F, van de Verzamelwet wijzigt artikel 42a, derde lid, van de WW. Dit artikel wordt met ingang van 1 januari 2007 gewijzigd door artikel I, onderdeel CCa, van de Wet wijziging WW-stelsel en in deze laatste wijziging wordt het derde lid van artikel 42a van de WW vernummerd. Om deze reden dient artikel III, onderdeel F, van de Verzamelwet eerder in werking te treden dan 1 januari 2007. Artikel III, onderdeel F, van de Verzamelwet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel III, onderdeel G, van de Verzamelwet wijzigt artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de WW, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor ontwikkelingswerkers om zich vrijwillig te verzekeren. In de praktijk van de uitvoering van de vrijwillige verzekering werd met ingang van 1 januari 2001 een regeling gebruikt die is opgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Met artikel III, onderdeel G, van de Verzamelwet, wordt dit met terugwerkende kracht tot die datum, ter voorkoming van onduidelijkheden, vastgelegd.

Artikel III, onderdeel J, van de Verzamelwet wijzigt artikel 77a van de WW. Het betreft een correctie die terugwerkt tot en met 1 juli 2006, de datum waarop artikel 77a van de WW in werking trad.

Artikel III, onderdeel K, van de Verzamelwet wijzigt artikel 130o van de WW. Het betreft een wijziging die terugwerkt tot en met 1 oktober 2006, de datum waarop artikel 130o van de WW in werking trad.

Artikel III, onderdeel L, van de Verzamelwet voegt artikel 130p toe aan hoofdstuk XB van de WW. Dit nieuwe artikel betreft overgangsrecht dat verband houdt met een bepaling uit de Wet wijziging WW-stelsel die op 1 oktober 2006 in werking is getreden. Om deze reden werkt artikel III, onderdeel L, van de Verzamelwet terug tot deze datum.

Artikel IV, onderdeel B, en artikel V, onderdeel B, van de Verzamelwet wijzigen respectievelijk 58, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 50, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze onderdelen werken terug tot en met 29 december 2005, omdat de onderdelen verduidelijkingen betreffen van wijzigingen die per 29 december 2005 in werking zijn getreden.

Artikel VI, onderdeel Ga, van de Verzamelwet treedt in werking met ingang van 1 mei 2007, omdat dit onderdeel een wijziging betreft die samenhangt met een wijziging in de Wet wijziging WW-stelsel met betrekking tot zieke werklozen, die om uitvoeringstechnische redenen op 1 mei 2007 in werking treedt.

Artikel VI, onderdeel H, van de Verzamelwet wijzigt artikel 105, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het betreft de correctie van een wijziging die per 1 januari 2006 in werking is getreden en om deze reden werkt het onderdeel terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel VI, onderdeel K, onder 1, van de Verzamelwet wijzigt artikel 117, eerste lid, van de Wfsv. Het betreft de correctie van een wijziging die verband houdt met de inwerkingtreding van artikel 117 van de Wfsv, dat per 1 januari 2006 in werking is getreden. Om deze reden werkt dit onderdeel terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel VI, onderdeel L, onder 1, en artikel VI, onderdeel M, van de Verzamelwet wijzigen artikel 117b, derde lid, onderdeel f, respectievelijk 122b van de Wfsv en werken terug tot en met 1 januari 2006, omdat deze onderdelen van de Verzamelwet correcties betreffen van onderdelen van de Wfsv die op 1 januari 2006 in werking zijn getreden.

Artikel VI, onderdeel N, van de Verzamelwet wijzigt artikel 122e van de Wfsv. Deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2006, omdat het hier een correctie betreft die betrekking heeft op de mogelijkheid om de differentiatie met betrekking tot de premie voor de Arbeidsongeschiktheidskas met terugwerkende kracht tot die datum te laten vervallen.

Artikel VII, onderdeel F, van de Verzamelwet voegt een vierde lid toe aan artikel 63 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en werkt terug tot en met 29 december 2005, omdat het een correctie betreft van wijzigingen van de IOAZ die met de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, die op 29 december 2005 in werking is getreden, zijn aangebracht.

Artikel X, onderdeel H, van de Verzamelwet wijzigt artikel 44, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en werkt terug tot en met 29 december 2005, omdat het een verduidelijking betreft van een wijziging die per 29 december 2005 in werking is getreden.

Artikel X, onderdeel J, van de Verzamelwet wijzigt artikel 80a van de WAO en werkt terug tot en met 1 januari 2006, omdat het niet zinvol is om in 2006 en in latere jaren nog instroomcijfers WAO te publiceren. Er vindt immers alleen nog instroom in de WAO plaats op grond van oude rechten.

Artikel X, onderdeel K, van de Verzamelwet wijzigt artikel 81, tweede lid, onderdeel b, van de WAO, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor ontwikkelingswerkers om zich vrijwillig te verzekeren. In de praktijk van de uitvoering van de vrijwillige verzekering werd met ingang van 1 januari 2001 een regeling gebruikt die is opgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Met artikel X, onderdeel K, van de Verzamelwet, wordt dit met terugwerkende kracht tot die datum, ter voorkoming van onduidelijkheden, vastgelegd.

Artikel X, onderdeel L, van de Verzamelwet wijzigt artikel 91b, eerste lid, van de WAO. Het betreft de correctie van een wijziging die verband houdt met de inwerkingtreding van artikel 117 van de Wsfv, dat per 1 januari 2006 in werking is getreden. Om deze reden werkt dit onderdeel van de Verzamelwet terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel XI, onderdeel B, van de Verzamelwet corrigeert artikel 83i van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit is het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden.

Artikel XII, onderdeel B, onder 2, van de Verzamelwet wijzigt artikel 15, elfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Hiermee wordt geregeld dat uitkeringen die weliswaar niet zijn aan te merken als een WW-uitkering, als uitkering op grond van hoofdstuk 7 van de Wet WIA (met uitzondering van een uitkering aan de persoon die slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 1 van die wet) of als uitkering op grond van de WAO, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, maar feitelijk naar aard en strekking hiermee overeenkomen, voor de toepassing van artikel 15 van de Wet WIA eveneens niet als loon wordt beschouwd. Artikel 15 van de Wet WIA heeft betrekking op het arbeidsverleden, aan de hand waarvan op grond van artikel 59 juncto artikel 127 van de Wet WIA vanaf 1 januari 2008 de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering wordt berekend. De inwerkingtredingsdatum van artikel XII, onderdeel B, onder 2, van de Verzamelwet is 1 januari 2008.

Artikel XII, onderdeel C, van de Verzamelwet wijzigt artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van de Wet WIA, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor ontwikkelingswerkers om zich vrijwillig te verzekeren. In de praktijk van de uitvoering van de vrijwillige verzekering voor werknemersverzekeringen werd met ingang van 1 januari 2001 een regeling gebruikt die is opgesteld door de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Met artikel XII, onderdeel C, van de Verzamelwet, wordt dit met terugwerkende kracht, ter voorkoming van onduidelijkheden, vastgelegd. Dit onderdeel werkt terug tot en met 29 december 2005, omdat de Wet WIA eerst per die datum in werking is getreden.

Artikel XII, onderdeel R, onder 2, van de Verzamelwet corrigeert artikel 86, eerste lid, van de Wet WIA en werkt terug tot en met 29 december 2005, omdat de Wet WIA op die datum in werking is getreden.

Artikel XIV, onderdelen Aa, C, onder 2, en Ia, van de Verzamelwet treden in werking met ingang van 1 mei 2007, omdat deze onderdelen wijzigingen betreffen die samenhangen met een wijziging in de Wet wijziging WW-stelsel met betrekking tot zieke werklozen, die om uitvoeringstechnische redenen op 1 mei 2007 in werking treedt.

Artikel XIV, onderdeel G, van de Verzamelwet wijzigt artikel 64, tweede lid, onderdeel b, van de Ziektewet, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor ontwikkelingswerkers om zich vrijwillig te verzekeren. In de praktijk van de uitvoering van de vrijwillige verzekering werd met ingang van 1 januari 2001 een regeling gebruikt die is opgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Met artikel XIV, onderdeel G, van de Verzamelwet, wordt dit met terugwerkende kracht tot die datum, ter voorkoming van onduidelijkheden, vastgelegd.

Artikel XVI van de Verzamelwet wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en werkt terug tot en met 1 januari 2006, omdat het een correctie betreft van een onderdeel dat met de Wfsv, die op 1 januari 2006 in werking is getreden, is ingevoegd.

Artikel XVII van de Verzamelwet is een verruiming van de grondslag van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU van 6 juni 1989 (Stcrt. 121). In de praktijk van de uitvoering van de vrijwillige verzekering werd met ingang van 1 januari 2001 deze regeling gebruikt. Met artikel XVII van de Verzamelwet wordt dit met terugwerkende kracht tot die datum, ter voorkoming van onduidelijkheden, vastgelegd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus


XNoot
1

Kamerstukken II 2005/06, 30 682, nr. 3.

Naar boven