Besluit van 5 augustus 2006, houdende wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, met het oog op verdere verlenging van de werkingsduur van het inburgeringsdeel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 19 mei 2006, nr. 2006-0000172852, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

Gelet op artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet en artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juni 2006, nr W04.06.0194/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2006, nr. 2006-0000227463, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt «en gedurende de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2006» vervangen door: en 2006.

B

In artikel 4, eerste lid, vervalt in de onderdelen F, G, N en O steeds de zinsnede «ten behoeve van de periode van 1 januari tot en met 30 juni van dat jaar».

C

In artikel 6, eerste lid, wordt «en gedurende de periode van 1 januari tot en met 30 juni van 2006» vervangen door: en 2006.

D

1. In artikel 15, eerste lid, wordt «voor 1 april 2006 en voor 1 april 2007» vervangen door: tot en met 2009 voor 1 april van elk jaar.

2. In artikel 15, eerste lid, wordt «respectievelijk gedurende de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2006» vervangen door: en 2006.

E

In artikel 21 en 22 wordt «1 april 2008» telkens vervangen door: 1 april 2009.

F

Na artikel 34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 34a

De aanvraag tot verlening van de uitkering, bedoeld in artikel 5, zoals die door de colleges van burgemeester en wethouders is gedaan, wordt voor het inburgeringsdeel geacht mede betrekking te hebben op het jaar 2006.

ARTIKEL II

Het besluit van 28 februari 2006, houdende wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, met het oog op verlenging van de werkingsduur van het inburgeringsdeel, wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 5 augustus 2006

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Met ingang van het jaar 2005 zijn de door het Rijk beschikbaar te stellen inburgeringsmiddelen met betrekking tot zowel nieuw- als oudkomers voor de grote steden ingebracht in het Grotestedenbeleid. De inburgeringsmiddelen voor de grote steden vormen vanaf 2005 een onderdeel van de Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (hierna: de BDU-siv).

In eerste instantie is de inbreng van de inburgeringsmiddelen tot dusver beperkt gebleven tot het jaar 2005, gelet op de ontwikkeling van een nieuw inburgeringsstelsel. Inmiddels is een voorstel van wet terzake van dit nieuwe inburgeringsstelsel ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2005/06, 30 308, nr. 2). In verband daarmee is bij besluit van 28 februari 2006 (Stb. 178; hierna: het besluit van 28 februari) de werking van het huidige inburgeringsdeel in de BDU-siv verlengd tot 1 juli 2006. Inmiddels is gebleken dat het nieuwe inburgeringsstelsel niet eerder zal gaan werken dan met ingang van 1 januari 2007. Om die reden wordt de werking van het geldende inburgeringsdeel in de BDU-siv thans verder verlengd tot die datum.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A tot en met E

Een aantal artikelen moet worden aangepast om aan te geven dat het inburgeringsdeel zich zal uitstrekken tot het gehele jaar 2006. Daar de inburgeringsprogramma’s voor nieuwkomers die in 2006 aanvangen een (maximale) uitloop kennen tot in het jaar 2008 wordt de datum waarop de aanvraag tot vaststelling van het inburgeringsdeel dient te worden gedaan, opgeschoven naar 1 april 2009.

Onderdeel F en Artikel II

In het besluit van 28 februari 2006 is naast de noodzakelijke wijzigingen van het Besluit BDU-siv ook een bepaling opgenomen inhoudende dat de aanvragen tot verlening van de brede doeluitkering siv zoals die eerder zijn gedaan, voor het inburgeringsdeel geacht worden mede betrekking te hebben op de eerste helft van het jaar 2006. Die bepaling is thans vervangen door toevoeging van artikel 34a aan het Besluit BDU-siv, via onderdeel F van artikel I van het voorliggende besluit. Om die reden kan het besluit van 28 februari worden ingetrokken. Binnen de begroting van Justitie is geld gereserveerd voor deze verlenging.

Artikel III

Aan het besluit wordt terugwerkende kracht verleend om zeker te stellen dat de betrokken gemeenten vanaf 1 juli van dit jaar recht houden op het inburgeringsdeel.

Mede namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven