Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2006, 342AMvB

Besluit van 7 juli 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 7 juni 2006 (Stb. 2006, 316) houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 juli 2006, nr. WJZ/2006/27660(6208), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 4 van het Besluit van 7 juni 2006 (Stb. 2006, 316) houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het besluit houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O. (Stb. 2006, 316) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 juli 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de twintigste juli 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner