Besluit van 9 juni 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding en daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juni 2004, EB2004/64752, DGOOV/RB/BJZ;

Gelet op artikel VIII van de Wet tot wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding) (Stb. 2004, 184), artikel 46 van het Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding, artikel 4 van het Besluit territoriale indeling brandweer- en GHOR-regio's en artikel VI van het Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet tot wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding) treedt in werking met ingang van 1 juli 2004, met uitzondering van het in artikel II, onderdeel B, opgenomen nieuwe artikel 6a van de Wet rampen en zware ongevallen, dat in werking treedt op het moment dat het bij koninklijke boodschap van 22 januari 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer (Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen; Kamerstukken II, 2002–2003, 28 767) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Artikel 2

Het Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Artikel 3

Het Besluit territoriale indeling brandweer- en GHOR-regio's treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Artikel 4

Het Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juni 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven