Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 118AMvB

Besluit van 15 maart 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap, en van de Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, alsmede van enige daarmee samenhangende algemene maatregelen van rijksbestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 maart 2003, Directie Wetgeving, nr. 5216213/03/6;

Gelet op artikel VII van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618);

Gelet op artikel V van de Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 222);

Gelet op artikel 74, eerste lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

Gelet op artikel 8 van het Besluit naturalisatietoets;

Gelet op artikel 12 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met uitzondering van het bepaalde in artikel IV, tweede en derde lid, treedt de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618) in werking op 1 april 2003.

Artikel 2

De Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 222), het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 treden op 1 april 2003 in werking.

Artikel 3

Het Besluit naturalisatietoets treedt voor Nederland, en de artikelen 1 en 2, eerste lid, van dit besluit treden voor de Nederlandse Antillen en Aruba in werking op 1 april 2003.

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2003

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H. P. A. Nawijn

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2003

De Minister van Justitie a.i.,

H. P. A. Nawijn