Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2002, 23AMvB

Besluit van 19 december 2002, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 11 januari 1999 houdende regelen inzake bedrijfsmatige verkoop, aflevering en inbewaringneming van honden en katten (Honden- en kattenbesluit 1999)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 december 2001, nr. TRCJZ/2001/16723, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 32 van het Honden- en kattenbesluit 1999 (Stb. 1999, 36);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 11 januari 1999, houdende regelen inzake bedrijfsmatige verkoop, aflevering en inbewaringneming van honden en katten (Honden- en kattenbesluit 1999) (Stb. 1999, 36) treedt in werking met ingang van 1 maart 2002.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2001

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals