Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2002, 207AMvB

Besluit van 26 april 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ammoniak en veehouderij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 april 2002, nr. MJZ2002035761, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 11 van de Wet ammoniak en veehouderij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet ammoniak en veehouderij treedt in werking met ingang van 8 mei 2002.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 april 2002

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de zevende mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals