Besluit van 30 januari 2001, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 december 2000 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars (Stb. 540)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 januari 2001, kenmerk 5076008/01/06, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel IX van de wet van 7 december 2000 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars (Stb. 540);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 7 december 2000 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars (Stb. 540) treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 januari 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertiende februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven