Besluit van 27 september 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met betrekking tot busbanen, busstroken en de aanduiding van parkeergelegenheid (Stb. 329)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 september 2001, nr. CDJZ/WBI/2001-1208, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van het koninklijk besluit van 22 juni 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met betrekking tot busbanen, busstroken en de aanduiding van parkeergelegenheid (Stb. 329);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het koninklijk besluit van 22 juni 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met betrekking tot busbanen, busstroken en de aanduiding van parkeergelegenheid (Stb. 329), treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel A, punten 1 en 5, en III, die in werking treden met ingang van 1 oktober 2001.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 september 2001

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de achtentwintigste september 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven