Besluit van 28 januari 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 25 januari 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/00/2632j;

Gelet op artikel XVIII van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en artikel 2 van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming sociale zekerheid treden in werking met ingang van 1 mei 2000.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtste februari 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven