Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1999, 580Verbeterblad

vaststelling van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

VERBETERING

Op blz. 1, Artikel 1, onder b, vervalt: «– een bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college,»

Op blz. 9, Artikel 32, tweede lid, derde regel vervalt «het bepaalde in»

Op blz. 10, Artikel 33, tweede lid, eerste regel vervalt «tweede»

Op blz. 10, Artikel 33, tweede lid, zesde regel vervalt «het bepaalde in»

Op blz. 11, komt Artikel 39 als volgt te luiden:

Artikel 39

1. In afwijking van de hoofdstukken II en III kan het bureau de vergoeding bepalen met inachtneming van nader vast te stellen kwaliteitscriteria, mits de desbetreffende rechtsbijstandverlener of rechtsbijstandverleners daarmee instemmen.

2. Het bureau kan met instemming van de rechtsbijstandverlener afwijken van het bepaalde in hoofdstuk IV over de wijze van aanvragen en de overige procedureregels inzake de vaststelling van de vergoeding.

3. De raad stelt beleidsregels vast voor de toepassing van het eerste en tweede lid en vermeldt deze beleidsregels in het jaarplan, bedoeld in artikel 7 van de wet.

Op blz. 39, nota van toelichting, Artikel 39, derde regel wordt «vergoedingenregiem» vervangen door: vergoedingen.

Op blz. 40, nota van toelichting, komen de vierde en vijfde regel als volgt te luiden: rechtsbijstand wordt toegekend. Een werkgroep bestaande uit bij de rechtsbijstand betrokken partijen heeft

Op blz. 40, nota van toelichting, derde alinea, laatste regel vervalt «beide partijen»

's-Gravenhage, 28 november 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals