Wet van 17 december 1998, houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen aan te passen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en dat het tevens wenselijk is enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet op de inkomstenbelasting 19641 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Aan artikel 53, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, toegevoegd:

c. in afwijking van de onderdelen a en b, ten aanzien van hen die zowel binnenlandse als buitenlandse belastingplichtige zijn: het gezamenlijke bedrag van het belastbare inkomen en het belastbare binnenlandse inkomen verminderd met de belastingvrije som.

B. In artikel 53a worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1. In het eerste lid wordt de eerste volzin vervangen door: Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald aan de hand van de navolgende tabel (tarieftabel).

2. Het tweede en het derde lid vervallen alsmede de aanduiding van het eerste lid.

C. Artikel 53b vervalt.

D. Artikel 55, negende lid, vervalt.

E. In artikel 62, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

F. In artikel 66b, eerste lid, vervalt «53b,».

ARTIKEL II

In de Wet op de loonbelasting 19642 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 20a worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1. In het eerste lid wordt de eerste volzin vervangen door:

Het bedrag van de verschuldigde belasting over een loontijdvak van een jaar wordt bepaald aan de hand van de navolgende tabel (tarieftabel).

2. Het tweede, het derde en het vierde lid vervallen onder vernummering van het vijfde lid in tweede lid.

B. Artikel 20b vervalt.

C. In artikel 26a, eerste lid, vervalt «, 20b».

D. In artikel 26b vervalt «, 20b».

E. In artikel 31 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1. In het vierde lid wordt in de eerste volzin «artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 20b, eerste lid,» vervangen door: artikel 20a, eerste lid,.

2. In het vijfde lid wordt «artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 20b, eerste lid,» vervangen door: artikel 20a, eerste lid,.

ARTIKEL III

In de Wet financiering volksverzekeringen3 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Artikel 8 wordt vervangen door:

Artikel 8

Voor de heffing van de premie voor de volksverzekeringen bij wege van aanslag wordt onder premie-inkomen verstaan het belastbare inkomen of het belastbare binnenlandse inkomen in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, danwel, bij aanwezigheid van zowel belastbaar inkomen als belastbaar binnenlands inkomen, het gezamenlijke bedrag van die inkomens.

B. In artikel 10, vijfde lid, wordt «artikel 53a, eerste lid,» vervangen door: artikel 53a.

ARTIKEL IV

In artikel 24, derde lid, van de Invorderingswet 19904 wordt «vijfde en achtste lid» vervangen door: vijfde en zevende lid.

ARTIKEL V

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen5 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 24, eerste lid, wordt in de derde volzin «f 10 000 000» vervangen door: f 15 000 000.

B. In artikel 31, eerste lid, wordt «7, 8 en 14» vervangen door: 7, 7a, 8 en 14.

ARTIKEL VI

In ARTIKEL III, onderdeel C.2, van de Wet van 12 juni 1997 tot aanpassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting 1964 en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het opleggen van voorlopige aanslagen tot een negatief bedrag (voorlopige teruggaaf), Stb. 279, wordt «het vierde tot en met zesde lid in onderscheidenlijk vijfde tot en met zevende lid» vervangen door: het vierde en vijfde lid in onderscheidenlijk vijfde en zesde lid.

ARTIKEL VII

In de Wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998), Stb. 730, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In ARTIKEL I worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1. Onderdeel C wordt vervangen door:

C. In artikel 37, eerste lid, wordt onderdeel a vervangen door:

a. bij aanwezigheid van inkomsten uit tegenwoordige arbeid: 12 percent van deze inkomsten, doch niet minder dan f 252 en niet meer dan f 3108;.

2. Onderdeel P wordt vervangen door:

P. In artikel 66b, eerste lid, wordt «46, eerste lid, onderdelen b en d, vierde lid en tiende lid» vervangen door: 46, eerste lid, onderdelen b en d, vierde lid, vijfde lid, zevende lid en tiende lid. Voorts vervalt «55,».

B. In ARTIKEL II wordt onderdeel A.1 vervangen door:

A.1. In het eerste lid wordt onderdeel a vervangen door:

a. bij aanwezigheid van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking op 12 percent van dit loon, doch op niet minder dan f 252 en op niet meer dan f 3108;.

ARTIKEL VIII

In artikel 9, eerste lid, onderdeel i, van de Wet op de vennootschapsbelasting 19696 wordt «artikel 10a, vierde lid» vervangen door: artikel 10a, vierde lid,.

ARTIKEL IX

In artikel 4, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 19657 wordt «artikel 32» vervangen door: artikel 10a, vierde lid,.

ARTIKEL X

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A, D en E, en III, onderdeel A, die in werking treden met ingang van 1 januari 1999 en met dien verstande dat artikel V, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 1997, dat de artikelen V, onderdeel B, en VII terugwerken tot en met 1 januari 1998, dat de artikelen IV en VI terugwerken tot en met 1 juli 1998 en dat de artikelen VIII en IX terugwerken tot en met 26 juni 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negenentwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1990, 103, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juni 1998, Stb. 377.

XNoot
2

Stb. 1990, 104, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 juni 1998, Stb. 370.

XNoot
3

Stb. 1989, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juni 1998, Stb. 411.

XNoot
4

Stb. 1990, 221, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 1998, Stb. 723.

XNoot
5

Stb. 1995, 635, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1997, Stb. 794.

XNoot
6

Stb. 1969, 469, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 juni 1998, Stb. 370.

XNoot
7

Stb. 1965, 621, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 juni 1998, Stb. 350.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1997/98, 1998/99, 26 148.

Handelingen II 1998/99, blz. 2020–2076; 2149.

Kamerstukken I 1998/99, 24 148 (124).

Handelingen I 1998/99, zie vergadering d.d. 14/15 december 1998.

Naar boven