Wet van 27 juli 1998, tot wijziging van de wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is wettelijke regels te stellen ter bevordering van het overleg tussen huurders van woongelegenheden en de verhuurder daarvan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij geleidende brief van 8 februari 1995 door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Duivesteijn aanhangig gemaakte voorstel van wet houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) (kamerstukken I 1996/97, 24 080, nr. 289)1 tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. In onderdeel a vervalt «eerste en».

2. Onderdeel b wordt vervangen door:

b. inzake het beleid tot vervreemden en bezwaren van woongelegenheden.

B

In artikel 5, eerste lid, vervalt «dan wel een voornemen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b,».

ARTIKEL II

Indien het bij geleidende brief van 8 februari 1995 door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Duivesteijn aanhangig gemaakte voorstel van wet houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) (kamerstukken I 1996/97, 24 080, nr. 289) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te Tavarnelle, 27 juli 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven de dertiende augustus 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1998, 501.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1997/98, 26 048.

Handelingen II 1997/98, blz. 6144.

Kamerstukken I 1997/98, 26 048 (365 (herdr.))

Handelingen I 1997/98, blz. 1770–1771.

Naar boven