Besluit van 30 mei 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994, de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, de wet van 24 mei 1996, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten (Stb. 276), het Voertuigreglement, het Besluit rijonderricht motorrijtuigen en het Reglement rijbewijzen, alsmede vaststelling van het tijdstip van intrekking van de Wegenverkeerswet en van het Wegenverkeersreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 1996, nr. R219197, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 68, 69 en 71 van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, artikel 32 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, artikel XVI van de wet van 24 mei 1996, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten (Stb. 276), artikel 9.14 van het Voertuigreglement, artikel 17 van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen en artikel 199 van het Reglement rijbewijzen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Met ingang van 1 juni 1996 treden in werking:

a. de artikelen 1, eerste lid, onderdelen k en l, 107 tot en met 133, 134, eerste tot en met derde en vijfde lid, en 135 tot en met 145 van de Wegenverkeerswet 1994;

b. artikel 70 van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994;

c. de artikelen 1, onderdeel b, onder 2°, en 16 tot en met 20 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

d. de artikelen I, onderdelen A tot en met H, J, K, punten 1 en 2, en L tot en met JJJ, II en IV tot en met XV van de wet van 24 mei 1996, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten (Stb. 276);

e. artikel 5.2.11, twaalfde lid, van het Voertuigreglement;

f. de artikelen 2, onderdeel g, 7, zesde en zevende lid, en 10 tot en met 12 van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen.

ARTIKEL II

Met ingang van 1 juni 1996 worden ingetrokken:

a. de artikelen 1, eerste lid, onder 1e, 2e, 5e, 6e en 8e, en tweede lid, 2, 9, eerste lid, aanhef en onder 3e, en tweede lid, onderdeel c voor zover dat onderdeel betrekking heeft op het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder 3e, 10, 10a, 11, tweede lid, 16 tot en met 19, 20, eerste lid, aanhef en onderdelen d, e, f voor zover dat onderdeel betrekking heeft op het aanleggen, inrichten en beheren van het register betreffende afgegeven rijbewijzen, g voor zover dat onderdeel betrekking heeft op het verschaffen van inlichtingen uit het register betreffende afgegeven rijbewijzen en de kosten van die inlichtingen, tweede en derde lid, 21, derde en vierde lid, 23, tweede lid, derde lid, onderdelen b en c voor zover die onderdelen betrekking hebben op rijbewijzen, en vierde lid, 34, 35 en 38 tot en met 42 van de Wegenverkeerswet;

b. het Wegenverkeersreglement.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 mei 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de eenendertigste mei 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven