Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1996, 279Verbeterblad

Vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994, de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, de wet van 24 mei 1996, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten (Stb. 276), het Voertuigreglement, het Besluit rijonderricht motorrijtuigen en het Reglement rijbewijzen, alsmede vaststelling van het tijdstip van intrekking van de Wegenverkeerswet en van het Wegenverkeersreglement

Verbetering

Op blz. 2, Artikel I, wordt de punt aan het eind van onderdeel f vervangen door een puntkomma en wordt na onderdeel f toegevoegd: g. het Reglement rijbewijzen.

's-Gravenhage, 28 juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager