Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1985-685".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-12-18
Datum van uitgifte 1985-12-23
Identifier stb-1985-685
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-12-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 685
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 december 1985, houdende de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van - de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren 1985, Stb. 1985, 618, - de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985, Stb. 1985, 619, - de wet van 20 november 1985, Stb. 617, houdende wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en andere wetten in verband met de herziening onderscheidenlijk hernieuwde vaststelling van de rechtspositie van militaire ambtenaren en dienstplichtige militairen, en - het koninklijk besluit van 7 september 1984, Stb. 438, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en de Militaire wachtgeldregeling 1961
Uitgever Ministerie van Justitie