Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide ontwerp omgevingsvergunning voor dinrichting voor op- en overslag van bulkproducten in vaste vorm, Monacoweg 2 in Nieuwdorp

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 mei 2023 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Access World Terminals B.V. voor de inrichting aan de Monacoweg 2 te Nieuwdorp, 4455 SZ Nieuwdorp.

Het betreft een inrichting voor op- en overslag van bulkproducten in vaste vorm.

De aanvraag betreft een verzoek tot herbeoordeling van een PGS 15 voorschrift dat in een eerder verleende vergunning is opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 15 februari 2024 tot en met 27 maart 2024 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2105053 en het Olo nummer: 7771057.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8726948 

 

Naar boven