Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – pre-SMP ontheffing Soortenbescherming – woonkernen Soest, Soesterberg en Soestduinen.

Bekendmaking

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontheffing, met zaaknummer Z-PU-2023-001646 op grond van de Wet natuurbescherming verleend. De ontheffing is verleend aan gemeente Soest. Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

 

 • 1.

  Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar maken tegen een beslissing van de provincie”. U vindt dit formulier op www.provincie-utrecht.nl.

 • 2.

  Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, onder vermelding van het zaaknummer;

 • 4.

  de reden van bezwaar;

 • 5.

  ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Inwerkingtreding besluit

De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Griffierecht

Voor het behandelen van een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven