Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 15 juli 2022, kenmerk 02014481, afdeling Provinciale Waterstaat, betreffende het instellen van een verbod ontmoeten en voorbijlopen en een verplichting tot marifoongebruik (VHF-20) op het gedeelte van de Vaarweg naar Heerenveen, vanaf kmr. 00.300 tot kmr. 11.600 en het uitluisteren van marifoonkanaal VHF-20 op het gehele traject van de Vaarweg naar Heerenveen (provinciale vaarweg nr. 008, staat A, Vaarwegenverordening Fryslân 2014)

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

 • -

  overwegende, dat de Vaarweg naar Heerenveen een provinciale vaarweg is waarvoor het college het bevoegd gezag is ingevolge de Vaarwegenverordening Fryslân 2014, de Scheepvaartverkeerswet (Svw) en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR);

 • -

  dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding van advies van beroep- en bezwarencommissie heeft besloten om op de vaarweg naar Heerenveen in bepaalde gevallen en onder voorwaarden maatoverschrijding van schepen toe te staan.

 • -

  dat het profiel van het gedeelte Vaarweg naar Heerenveen vanaf een punt even ten westen van de Nije Sânsleatbrêge te Terherne (kmr. 00.300) tot de in-/uitvaart van de Industriehaven Heerenveen (kmr.11.600) voor schepen met een lengte van 90 meter of meer te krap is om elkaar te ontmoeten en voorbijt e lopen;

 • -

  dat op dit deeltraject in feite sprake is van een enkelstrooks profiel voor deze categorie schepen;

 • -

  dat het om nautische veiligheidsredenen gewenst is voor dit traject van de Vaarweg naar Heerenveen een verbod in te stellen tot elkaar ontmoeten en voorbijlopen voor schepen met een lengte van 90 meter of meer;

 • -

  dat het voorts gewenst is dat deze categorie schepen van 90 meter en meer, komende vanaf Terherne of Heerenveen, zich per marifoonkanaal VHF-20 meldt voordat het deeltraject wordt bevaren en de aanwijzingen van de bedienaar omtrent mogelijk vervolg van de reis opvolgt;

 • -

  gelet in het bijzonder op het bepaalde in artikelen 4.05, 5.01, leden 1 en 2, 6.07, lid 1, en 6.11, onder c, van het Binnenvaartpolitiereglement;

 • -

  gelet voorts op de bepalingen gesteld in de Scheepvaartverkeerswet, de overige bepalingen van het BPR, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer(BABS);

besluiten:

 

 • I.

  op het gedeelte van de Vaarweg naar Heerenveen tussen kmr. 00.300 en kmr. 11.600 voor schepen met een lengte van 90 meter of meer een verbod in te stellen tot ontmoeten en voorbijlopen;

   

 • II.

  schepen met een lengte van 90 meter of meer te verplichten op het onder I. beschreven deeltrajectgebruik te maken van marifoonkanaal VHF-20 overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften;

   

 • III.

  de onder I. en II. bedoelde categorie schepen voor wat betreft Vaarweg naar Heerenveen te verplichten tot het uitluisteren van marifoonkanaal VHF-20;

   

 • IV.

  dit verbod en deze verplichting kenbaar te maken door het plaatsen van BPR-verkeerstekens A.4 enB.11, met bovenbord met de tekst ‘11000’en met onderbord met de tekst ‘SCHEPEN > 90 m;

   

 • V.

  dit besluit van kracht te laten zijn 1 dag na publicatie van dit besluit;

   

 • VI.

  dit besluit te publiceren in het elektronisch Provinciaal Blad;

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Namens deze,

Dhr. S. Vrieswijk, afdelingshoofd Provinciale Waterstaat

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en bij voorkeur met vermelding van het kenmerk van het besluit;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. (058) 292 59 25.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. De indiener van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat eist, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten (griffierecht) verbonden.

Naar boven